ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

PAULINA MARKOWIAK-KOPEĆ, KATARZYNA ŚLIŻEWSKA

Tytuł

Przeżywalność mikroorganizmów probiotycznych w modelu in vitro układu pokarmowego drobiu

Streszczenie

Celem pracy była ocena przeżywalności probiotycznych szczepów bakterii Lactobacillus spp. i drożdży Saccharomyces cerevisiae podawanych bez dodatku paszy lub z jej udziałem w warunkach modelowych, symulujących wybrane odcinki przewodu pokarmowego drobiu. Mikroorganizmy te wchodzą w skład nowo opracowanych mieszanek probiotycznych (A, B i C). Przeżywalność badanych bakterii i drożdży w symulowanych warunkach wola, żołądka i jelita cienkiego oznaczano metodą hodowlaną. Początkowo średnia liczba bakterii Lactobacillus spp. wynosiła (1,00 ÷ 1,95) × 109 jtk/ml, natomiast drożdży – (1,04 ÷ 3,00) × 107 jtk/ml. W wyniku pasażu próbek bez dodatku paszy liczba bakterii oraz drożdży ulegała obniżeniu w kolejnych odcinkach symulowanego przewodu pokarmowego i w jelicie cienkim była niższa średnio o 2 rzędy wielkości. W obecności paszy natomiast liczba bakterii Lactobacillus spp. w jelicie cienkim była wyższa średnio o 1 rząd wielkości, a drożdży – średnio o 1,5 rzędu wielkości w porównaniu z mieszankami bez dodatku paszy. Dodatek paszy stanowił zatem czynnik ochronny przed niekorzystnymi warunkami środowiska układu pokarmowego w badaniach modelowych. Na podstawie uzyskanych wyników można wskazać na potencjalne zastosowanie mieszanek probiotycznych jako dodatku do pasz dla drobiu.

Słowa kluczowe

probiotyki, Lactobacillus, Saccharomyces, układ pokarmowy, drób

Do pobrania