ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Informacje ogólne

 

 1. W czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość (ŻNTJ) publikowane są artykuły naukowe: badawcze i przeglądowe z zakresu nauk o żywności. Prace badawcze stanowią ok. 85 % tekstu naukowego zamieszczanego w numerze.
 2. Podstawowym językiem publikacji jest język polski, ale przyjmowane są także artykuły w języku angielskim.
 3. Artykuły nadsyłane do czasopisma kwalifikowane są do druku na podstawie pozytywnych recenzji, zgodnie z procedurą recenzowania.
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów, uściślenia tytułów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku.
 5. Wydawnictwo nie zwraca materiałów niezamówionych.
 6. Jednostki naukowe kierujące artykuły swoich pracowników/współpracowników do druku w czasopiśmie ŻNTJ uczestniczą w kosztach wydania tych artykułów. Opłata wynosi 70,00 zł netto (plus 23% podatku VAT) za jedną wydrukowaną stronę. Redakcja zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat, w zależności od wielkości dofinansowania z MNiSW oraz wypracowanych środków własnych. Faktura wystawiana jest po opublikowaniu artykułu.

 

 Procedura recenzowania artykułów składanych do opublikowania w czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.

 1. Warunkiem przyjęcia artykułu do czynności wydawniczych jest jego zgodność z profilem czasopisma ŻNTJ.
 2. Autorzy artykułów wykraczających poza profil ŻNTJ otrzymują powiadomienie e-mailem o nie zakwalifikowaniu publikacji do dalszych czynności wydawniczych.
 3. Prace zgodne z profilem czasopisma kierowane są do recenzji anonimowo. Zarówno Autor (Autorzy), jak i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (model tzw. double-blind review proces).
 4. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych Recenzentów, specjalistów z zakresu tematyki badawczej, spoza jednostki macierzystej (jednostek) Autora (Autorów).
 5. Recenzja ma formę pisemną – Recenzent wypełnia ankietę recenzyjną, uzasadnia ewentualne negatywne uwagi i kończy jednoznacznym wnioskiem odnośnie zakwalifikowania artykułu do opublikowania lub jego odrzucenia.
 6. Warunkiem kwalifikacji artykułu do druku są dwie pozytywne recenzje.
 7. Artykuł weryfikowany jest dodatkowo przez Redaktora statystycznego pod względem poprawności zastosowanych przez Autora (Autorów) metod statystycznych.
 8. W przypadku dwóch pozytywnych recenzji i braku zastrzeżeń ze strony Redaktora statystycznego artykuł kwalifikowany jest do druku.
 9. Pozytywne recenzje Redakcja przesyła do wiadomości Autorów.
 10. W przypadku pozytywnych ocen, ale wskazujących na konieczność wniesienia poprawek lub uzupełnienia artykułu, Redakcja przesyła obie recenzje oraz egzemplarze pracy z naniesionymi uwagami (o ile recenzenci zaznaczyli uwagi w tekście). Przesyłane są także uwagi Redaktora statystycznego. Redakcja uzależnia przyjęcie artykułu do druku od naniesienia przez Autora (Autorów) poprawek sugerowanych przez Recenzentów i Redaktora statystycznego.
 11. W przypadku jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji Redakcja może odesłać artykuł do przeredagowania i/lub uzupełnienia (o ile Recenzent dopuści taką możliwość). Poprawiony artykuł będzie podlegał ponownej ocenie i kwalifikacji do druku.
 12. Na etapie przygotowania artykułu do druku Redakcja może zwrócić się do Autora (Autorów) o dalsze konieczne poprawki bądź uzupełnienia, dostosowujące tekst do standardów redakcyjnych.
 13. W każdym 4. numerze ŻNTJ oraz na stronie internetowej publikowana jest lista Recenzentów współpracujących w danym roku z Redakcją.

Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z „Podstawowymi zasadami recenzowania publikacji w czasopismach” zalecanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.