ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Redakcja

REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak
ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: prof. dr hab. inż. Mariusz Witczak

REDAKTORZY TEMATYCZNI:
prof. dr hab. Grażyna Jaworska (żywność pochodzenia roślinnego)
prof. dr hab. Danuta Kolożyn-Krajewska (mikrobiologia, bezpieczeństwo i higiena żywności)
prof. dr hab. Irena Ozimek (zachowania konsumentów na rynku żywności)
prof. dr hab. Edward Pospiech (nauka o mięsie)
dr hab. Anna S. Tarczyńska, prof. UWM (mleczarstwo, zarządzanie jakością)
dr hab. Małgorzata Wroniak, prof. SGGW, (technologia tłuszczów, żywność funkcjonalna)

REDAKTOR STATYSTYCZNY: prof. dr hab. inż. Mariusz Witczak
REDAKTOR JĘZYKOWY: dr hab. Anna Piechnik, prof. UJ
STALI WSPÓŁPRACOWNICY: dr Grażyna Morkis (Kraków)

 

Żywność. Nauka. Technologia. Jakość (ŻNTJ) jest czasopismem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe PTTŻ. Jest to czasopismo adresowane do: pracowników nauki, technologów i analityków żywności, pracowników przemysłu spożywczego, pracowników urzędowego nadzoru żywności, a także menedżerów jakości, studentów technologii żywności oraz kierunków pokrewnych. Kwartalnik jest opiniotwórczym pismem środowiska nauk o żywności. Na naszych łamach zamieszczamy artykuły naukowe dotyczące wszystkich branż przemysłu spożywczego.

W czasopiśmie publikujemy:
Oryginalne prace badawcze, monograficzne i przeglądowe, autorów zajmujących się zagadnieniami nauki o żywności w zakresie: badań podstawowych i przechowalniczych surowców i produktów żywnościowych, czynników determinujących jakość żywności, kształtowania cech sensorycznych żywności, projektowania nowych produktów żywnościowych, innowacyjności technologii i produktów, metodologii badań, zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności.

Prowadzimy stałe działy:
Problematyka żywnościowa w ustawodawstwie krajowym i unijnym – zawiera przegląd aktów prawnych, które ukazują się w Dzienniku Ustaw oraz w Dzienniku Urzędowym UE, a dotyczą szeroko rozumianej problematyk żywnościowej.
Nowe książki – w tym dziale przedstawiamy nowości książkowe ukazujące się w Polsce i na świecie. Zamieszczamy także recenzje najciekawszych pozycji.
Technolog Żywności – biuletyn informacyjny, którego zadaniem jest informowanie czytelników oraz członków PTTŻ o aktualnych sprawach środowiska oraz o działalności PTTŻ prowadzonej przez Zarząd Główny, 9 Oddziałów, Wydawnictwo Naukowe, 5 sekcji branżowych i Sekcję Młodej Kadry Naukowej. W Technologu prowadzimy także kalendarz ważniejszych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji i kongresów naukowych.
Twórcy polskiej nauki o żywności – celem tego działu jest utrwalenie pamięci o wybitnych uczonych, którzy tworzyli zręby dzisiejszej nauki o żywności.
Interakcje składników żywności (cykl zakończony w numerze 6(103) 2015) – celem tego działu jest przybliżanie czytelnikowi w sposób syntetyczny informacji dotyczących powiązania natury chemicznej składników żywności z ich aktywnością biologiczną.
Chemia bionieorganiczna i bioorganiczna żywności – omawiane w poszczególnych artykułach zagadnienia z zakresu chemii bionieorganicznej i bioorganicznej żywności dotyczą głównie roli konformacji związków chemicznych obecnych w żywności i środowisku naturalnym w kształtowaniu ich właściwości biologicznych.

ISSN 1425-6959 do numeru 1(104) 2016

UWAGA: zmiana ISSN od numeru 2(105) 2016
ISSN aktualny:
dla wersji on line ISSN 2451-0777
dla wersji drukowanej ISSN 2451-0769

Artykuły zamieszczane na naszych łamach są recenzowane, a czasopismo jest poddawane okresowej ocenie prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

DATA  TYP  POZYCJA SEGMENT/UIC  PUNKTY  IMPACT FACTOR
 20-12-2012  Wykaz  10230 A 15  0,155
 17-12-2013  Wykaz 10804 A 15  0,190
 31-12-2014 Wykaz  10996 A 15  0,311
23-12-2015 Wykaz  2210 B 13  –
09-12-2016 Wykaz 2207 B 13
26-01-2017 Wykaz 11737 A 15
31-07-2019 Wykaz 27292 20
18-12-2019 Wykaz 27289  27301 20
09-02-2021 Wykaz 27286  27301 20

Czasopismo jest indeksowane przez:
AGROAriantaBazEkonChemical Abstracts ServiceCrossRef (DOI)EBSCO, Electronic Journal Library, ImpcatFactor.plIndex CopernicusInternational Food Information Service, JournalScopePolska Bibliografia NaukowaSCImago, Journal & Country RankScopusWeb of Science,