ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

KRZYSZTOF KWIATEK, RAFAŁ ZASADNY

Tytuł

Ocena pożywek stosowanych w wykrywaniu obecności oraz oznaczaniu liczby Campylobacter spp. w mięsie drobiowym

Streszczenie

Celem pracy była ocena przydatności płynnych pożywek selektywno-namnażających (bulionu Prestona, Boltona) i namnażających (bulionu Brucella) oraz pożywek stałych (mCCDA, Karmali) do wykrywania obecności oraz oznaczania liczby termotolerancyjnych Campylobacter spp. Do badań jakościowych użyto tuszek drobiowych, z których pobierano metodą wymazów z powierzchni materiał do posiewu na badane pożywki agarowe. Natomiast, celem uzyskania próbek do badań ilościowych zastosowano zmywanie powierzchni tuszki przy użyciu zbuforowanej wody peptonowej. Doświadczenie przeprowadzono w trzech układach modelowych, obejmujących ocenę pożywek płynnych i stałych stosowanych w metodach jakościowych oraz ocenę pożywek stałych używanych w metodach ilościowych, zgodnie z metodyką własną oraz zalecaną w normie PN-ISO 10272: 2002. W wyniku badań jakościowych z zastosowaniem płynnych pożywek selektywno-namnażających uzyskano wysoki odsetek próbek dodatnich w przypadku bulionu Boltona (100%) i Prestona (94%). Natomiast w przypadku nieselektywnego bulionu Brucella osiągnięto znacznie niższy poziom, wynoszący 47%. Analiza wymazów pobranych z tuszek drobiu z zastosowaniem pożywek stałych mCCDA oraz Karmali pozwoliła na otrzymanie odpowiednio 100% do 94% wykrytych Campylobacter spp. Niższy odsetek prawdopodobnie spowodowany był większym wzrostem mikroflory niespecyficznej (35% do 23%, odpowiednio w przypadku agaru Karmali oraz mCCDA). Uzyskane wyniki pozwalają więc na stwierdzenie, że w przypadku badania mięsa drobiowego w zakresie wykrywania i oznaczania liczby Campylobacter spp. najlepszymi parametrami charakteryzowały się: selektywno-namnażająca pożywka płynna wg Boltona oraz agar selektywny mCCDA.

Słowa kluczowe

Campylobacter, agar mCCDA, agar Karmali, bulion Prestona, bulion Boltona, mięso drobiowe

Do pobrania