ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

KRZYSZTOF LIPIŃSKI, JAN TYWOŃCZUK, ANDRZEJ SIWICKI

Tytuł

Wpływ mannanoligosacharydów na status zdrowotny i jakość mięsa kurcząt brojlerów

Streszczenie

Celem pracy było określenie wpływu zastosowania preparatu prebiotycznego zawierającego mannanoligosacharydy, w mieszankach dla kurcząt brojlerów, na status zdrowotny i jakość mięsa. W mieszankach paszowych w miejsce stymulatora roślinnego i zakwaszacza (grupa kontrolna) zastosowany został preparat prebiotyczny Biolex MB 40 (mannanoligosacharydy) w ilości 2 kg/t mieszanki (grupa II). W grupie doświadczalnej III zastosowano preparat Biolex MB 40 w ilości 2 kg/t i zakwaszacz. W 21 dniu życia od kurcząt pobierano krew i następnie oznaczano w surowicy zawartość białka ogólnego, γ-globulin, lizozymu oraz ceruloplazminy. Po uboju w mięśniu piersiowym oznaczono skład chemiczny mięsa. Zastosowanie w mieszankach dla kurcząt brojlerów preparatu prebiotycznego Biolex MB 40 w ilości 2 kg/t wpływa na poprawę wyników produkcyjnych wyrażonych masą ciała, wykorzystaniem paszy i europejskim wskaźnikiem wydajności. U kurcząt żywionych mieszankami z udziałem badanego preparatu zaobserwowano aktywowanie mechanizmów obrony nieswoistej na zakażenia, czego wyrazem był wzrost poziomu lizozymu w surowicy krwi. Mięso badanych kurcząt charakteryzowało się podobną zawartością suchej masy, popiołu surowego, białka ogólnego i tłuszczu surowego.

Słowa kluczowe

kurczęta brojlery, mannanoligosacharydy, status zdrowotny, jakość mięsa

Do pobrania