ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

MONOGRAFIE

Wydawnictwo znajduje się w wykazie MNiSW z dnia 17 grudnia 2019 r. wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe:
poz. 620; identyfikator 72000

WYDAWNICTWO NAUKOWE
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI
PROCEDURA WYDAWNICZA I ZASADY RECENZOWANIA MONOGRAFII NAUKOWYCH

 DEFINICJE
Monografia naukowa autorska jest spójnym tematycznie opracowaniem naukowym, przygotowanym przez jedną osobę, wydanym drukiem i/lub w formie elektronicznej.
Monografia naukowa współautorska jest spójnym tematycznie opracowaniem naukowym, przygotowanym przez 2 – 3 osoby, wydanym drukiem i/lub w formie elektronicznej.
Monografia naukowa wieloautorska jest spójnym tematycznie opracowaniem naukowym, przygotowanym przez co najmniej 4 osoby, wydanym drukiem i/lub w formie elektronicznej.
Monografia naukowa pokonferencyjna  to praca zbiorowa wieloautorska przygotowana pod redakcją jednego lub kilku redaktorów, uwzględniająca kilkanaście artykułów pozytywnie zaopiniowanych przez recenzentów, których treść Autorzy prezentowali w trakcie konferencji naukowej.

Monografia naukowa przedstawia określone i spójne tematycznie zagadnienie lub obszar zagadnień w sposób oryginalny oraz twórczy i jest opatrzona bibliografią. Monografii nadawany jest numer ISBN, a egzemplarze obowiązkowe przekazywane są uprawnionym bibliotekom. Składa się na nią od kilku do kilkunastu rozdziałów. Monografie wieloautorskie lub pokonferencyjne składające się z wielu rozdziałów powinny być przygotowane pod kierunkiem/redakcją jednego lub kilku redaktorów.

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ MONOGRAFII NAUKOWYCH

 1. Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności stosuje zasady etyki publikacyjnej przeciwdziałające nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zasady zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej.
 2. W czasie procesu wydawniczego Autor (Autorzy) jest zobowiązany do podania na stronie redakcyjnej informację o osobach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania monografii. Takie postępowanie ma na celu uniknięcie sytuacji określanej jako ghostwriting, czyli ukrywania udziału w powstaniu monografii osób innych niż oficjalnie figurujących na stronie redakcyjnej.
 3. Nie należy podawać jako współautorów osób, które nie wniosły żadnego wkładu w publikację, określanych jako guest authorship.
 4. Jeśli monografia jest związana z badaniami finansowanymi z projektów badawczych lub badawczo-rozwojowych, np. NCN, NCBiR lub innej instytucji czy stowarzyszenia, Autor (Autorzy) jest zobowiązany do podania na stronie redakcyjnej odpowiedniej informacji wraz z numerem grantu.
 5. Za podanie informacji niezgodnych z prawdą, o których mowa w pkt 2-4, odpowiedzialność spoczywa na Autorze (Autorach).

PROCEDURA WYDAWNICZA MONOGRAFII AUTORSKIEJ I WSPÓŁAUTORSKIEJ

 1. Autor (Autorzy) zgłaszający pracę do opublikowania i zamawiający jej wydanie przez Wydawnictwo PTTŻ zobowiązani są do dostarczenia:
  1. dwóch wydruków komputerowych monografii obejmujących tekst i materiał ilustracyjny o objętości co najmniej 6 arkuszy wydawniczych,
  2. wersji elektronicznej pracy zgodnej z wydrukiem oraz plików źródłowych zawierających ilustracje (rysunki, tabele, fotografie itp.).
 2. Po otrzymaniu materiałów Wydawnictwo szacuje koszty wydawnicze i przedkłada ich wyszczególnienie Zamawiającemu. Tylko w przypadku książek zamawianych przez Wydawnictwo uzgadnia się z Autorem (Autorami) honorarium autorskie.
 3. Po zaakceptowaniu kosztów i podpisaniu umowy wydawniczej zostaje podjęty proces wydawniczy.
 4. Proces wydawniczy rozpoczyna się od wskazania redaktora wydawniczego monografii i w szczególnych przypadkach – redaktora naukowego.
 5. Redaktor wydawniczy przygotowuje wstępną opinię o monografii i w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym wskazuje dwóch recenzentów z różnych jednostek naukowych spoza macierzystej jednostki autora. W razie konieczności opracowanie może być skierowane dodatkowo do redaktora statystycznego.
 6. Warunkiem zakwalifikowania monografii do druku są dwie pozytywne recenzje. Po uzyskaniu dwóch pozytywnych, pisemnych recenzji autor wprowadza wymagane przez recenzentów poprawki i przedstawia ostateczną wersję pracy redaktorowi wydawniczemu. W przypadku jednej recenzji negatywnej (a drugiej pozytywnej) praca może wymagać ponownej recenzji po poprawie (na wniosek recenzenta) bądź wyznaczenia nowego recenzenta.
 7. Autor (Autorzy) przesyłają do redakcji ostateczną wersję monografii naukowej w postaci elektronicznej oraz komplet zależnych praw autorskich. Umieszczenie w monografii fragmentów tekstów lub ilustracji pochodzących z innych dzieł będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich tych materiałów.
 8. Po otrzymaniu ostatecznej wersji monografii redaktor wydawniczy dokonuje redakcyjnego opracowania tekstu.
 9. Po zatwierdzeniu przez Autora (Autorów) końcowej wersji monografia przekazywana jest do składu tekstu i druku.
 10. Pierwotny wydruk monografii (tzw. szczotka) jest poddawany korekcie przez Autora/Autorów oraz przez redaktora wydawniczego, a następnie zatwierdzany do druku końcowego.
 11. Autorowi (Autorom) ponoszącemu koszty wydania monografii przekazywany jest wydrukowany nakład książki.

WYMAGANIA MERYTORYCZNE

 1. Monografia powinna być dobrze zdefiniowaną, spójną tematycznie pracą naukową, o wyraźnie sprecyzowanym celu i zakresie.
 2. W monografii stanowiącej pracę badawczą zamieszcza się wyniki badań dotychczas niepublikowanych. Monografia mająca charakter teoretyczny powinna być syntetycznym opracowaniem wiedzy na dany temat, przedstawionym w sposób oryginalny i twórczy.
 3. Materiał tekstowy składający się na monografię powinien być podzielony na numerowane rozdziały i podrozdziały opatrzone śródtytułami, ułożone tematycznie w sposób logiczny.
 4. W monografii o charakterze badawczym Autor (Autorzy) przedstawia tematykę pracy na podstawie analizy piśmiennictwa, która w konkluzji pozwoli na uzasadnienie podjęcia badań. Konieczne jest sformułowanie celu pracy i hipotez badawczych. Następnie należy podać program badań, zdefiniować materiał doświadczalny, opisać zastosowane metody badań oraz metody statystycznej analizy wyników. Kolejne rozdziały powinny zawierać wyniki badań (w postaci tabel, rysunków, fotografii lub innych ilustracji) oraz ich merytoryczną analizę z uwzględnieniem weryfikacji statystycznej. Wyniki badań własnych należy także przedyskutować z uwzględnieniem stanu badań w danej dziedzinie. Końcowym rozdziałem monografii są wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.
 5. Monografia może zawierać załączniki zawierające szczegółowe wyniki doświadczalne.
 6. Zaleca się, aby monografię zakończyć streszczeniem pracy w języku polskim, ewentualnie także w języku angielskim.
 7. Literaturę należy cytować ze źródeł oryginalnych. W zdecydowanej większości powinny to być pozycje z ostatnich dziesięciu lat. Zaleca się cytowanie literatury w postaci nazwiska autora i roku wydania publikacji, np. [Kowalski 2015]. W przypadku dwóch autorów podaje się oba nazwiska, np. [Kowalski i Nowak 2015], a przy wielu autorach – [Kowalski i in. 2015]
 8. Na zamieszczenie materiału ilustracyjnego (tabele, rysunki, zdjęcia i in.) chronionego prawem autorskim, pochodzącego z publikacji zewnętrznych, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela tych praw i przekazanie jej do Wydawnictwa.
 9. W przypadku prowadzenia badań z udziałem zwierząt, w części metodycznej pracy należy zamieścić adnotację o uzyskaniu zgody odpowiedniej komisji bioetycznej na przeprowadzenie takich badań.
 10. Tekst pracy należy napisać zwięźle, według zasad pisowni polskiej, z zachowaniem poprawnego i obowiązującego nazewnictwa fachowego, np. związków chemicznych, aparatury, procesów. Konieczne jest stosowanie jednostek miar układu SI (jedynie temperaturę należy podawać w ºC). Niezbędne jest zamieszczenie istotnych szczegółów dotyczących: pochodzenia materiału doświadczalnego, metodyki badań i powołania źródła metod, układu doświadczenia, liczby próbek i/lub powtórzeń, zastosowanych metod statystycznych oraz syntetyczne przedstawienie wyników.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Tekst należy przygotować w formacie Word.doc, z użyciem czcionki typu Times New Roman. Pole tekstowe powinno być ograniczone do wymiaru 13,5 cm × 19,5 cm. W tym celu w ustawieniach należy wprowadzić na formacie A4 marginesy: górny i dolny po 5 cm, a lewy i prawy po 3,75 cm. Również ilustracje nie mogą przekraczać tego wymiaru. Jedynie tabele w układzie poziomym mogą mieć szerokość 21 cm.
 2. Tabele, rysunki lub zdjęcia powinny być ponumerowane i wstawione do tekstu monografii. Należy je zamieszczać w taki sposób, aby kolejność powoływania w tekście odpowiadała kolejności numerów tych ilustracji. Oryginalne pliki z ilustracjami wykonane w programie Excel lub innym niż Word powinny być dodatkowo dołączone do korespondencji. Tabele i rysunki powinny być przejrzyste, lecz muszą zawierać informacje niezbędne do zrozumienia ich treści, bez konieczności poszukiwania objaśnień w tekście pracy. Nie należy powtarzać tych samych danych w tabelach i na wykresach. Tabele, jak i rysunki należy podpisywać i opisywać czcionką TNR. Tytuły tabel umieszcza się nad nimi, a wypełnienie tabel zapisuje się czcionką nie większą niż 9 pkt; nie używa się pogrubień ani kursywy. Kursywa zarezerwowana jest do łacińskich nazw biologicznych lub śródtytułów. Tytuły rysunków umieszcza się pod nimi. W opisach rysunków należy używać czcionki 9 pkt. Pod tabelami zawierającymi dane statystyczne wymagane jest umieszczenie objaśnień dotyczących tych elementów, łącznie z podaniem liczby próbek (n).
 3. Fotografie oraz wykresy (wykonane w innych programach niż Microsoft Excel), powinny być dobrej jakości, w postaci plików w formacie .tif lub .jpg o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.
 4. Literatura – spis bibliografii należy ułożyć w porządku alfabetycznym nazwisk pierwszych autorów, a w przypadku kilku pozycji tego samego pierwszego autora – chronologicznie; bez podziału na poszczególne formy publikacji. W przypadku braku autora źródło informacji można oznaczyć jako „Anonim”. Informacje zamieszczone w alfabecie nie łacińskim podaje się w transliteracji polskiej.

PROCEDURA WYDAWNICZA MONOGRAFII WIELOAUTORSKIEJ

 1. Rozdziały monografii wieloautorskiej lub pokonferencyjnej powinny być przygotowane pod kierunkiem/redakcją jednego lub kilku redaktorów.
 2. Rozdział przygotowany przez jednego lub kilku autorów powinien mieć objętość co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego.
 3. Redaktor (Redaktorzy) zgłaszający monografię do opublikowania i zamawiający jej wydanie przez Wydawnictwo PTTŻ zobowiązany jest do dostarczenia wersji elektronicznej pracy oraz plików źródłowych zawierających ilustracje (rysunki, tabele, fotografie itp.).
 4. Redaktor wydawniczy przygotowuje wstępną opinię o monografii i w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym wskazuje dla każdego rozdziału dwóch recenzentów z różnych jednostek naukowych spoza macierzystej jednostki autorów. W razie konieczności opracowanie może być skierowane dodatkowo do redaktora statystycznego.
 5. Warunkiem zakwalifikowania rozdziału do monografii są dwie pozytywne recenzje. Po uzyskaniu dwóch pozytywnych, pisemnych recenzji Autorzy wprowadzają wymagane przez recenzentów poprawki i przedstawiają ostateczną wersję pracy redaktorowi wydawniczemu. W przypadku jednej recenzji negatywnej (a drugiej pozytywnej) praca może wymagać ponownej recenzji po poprawie (na wniosek recenzenta) bądź wyznaczenia nowego recenzenta.
 6. Autorzy przesyłają do redakcji ostateczną wersję monografii naukowej w postaci elektronicznej oraz komplet zależnych praw autorskich. Umieszczenie w monografii fragmentów tekstów lub ilustracji pochodzących z innych dzieł będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich tych materiałów.
 7. Po otrzymaniu ostatecznej wersji monografii redaktor wydawniczy dokonuje redakcyjnego opracowania tekstu.
 8. Po zatwierdzeniu przez Autorów końcowej wersji monografia przekazywana jest do składu tekstu i druku.
 9. Pierwotny wydruk monografii (tzw. szczotka) jest poddawany korekcie przez Autorów oraz przez redaktora wydawniczego, a następnie zatwierdzany do druku końcowego.
 10. Autorzy poszczególnych rozdziałów ponoszą koszty wydania ich prac w wysokości 70 zł (netto) + 23 % VAT za stronę lub 80 zł (netto) + 23 % VAT za stronę w przypadku druku barwnych ilustracji.

WYMAGANIA MERYTORYCZNE

 1. Opracowanie oryginalne powinno być dobrze zdefiniowaną pracą naukową, o wyraźnie sprecyzowanym celu i zakresie. Od 2012 roku Wydawnictwo wdrożyło procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych (tzw. zaporę ghostwriting).
 2. W rozdziałach zawierających prace badawcze zamieszcza się wyniki badań dotychczas niepublikowanych i nie starsze niż czteroletnie. Prace przeglądowe powinny być syntetycznym opracowaniem wiedzy na dany temat z ostatnich 10 lat.
 3. W rozdziałach badawczych należy wyodrębnić następujące podrozdziały: Streszczenie, Słowa kluczowe, Wprowadzenie (zakończone celem pracy), Materiał i metody badań, Wyniki i dyskusja, Wnioski, Literatura, opcjonalnie Streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim.
 4. Rozdziały przeglądowe powinny być podzielone nienumerowanymi śródtytułami na części rozpoczynające się Wprowadzeniem do tematyki, a kończące się Podsumowaniem. Śródtytuły ustalają Autorzy.
 5. Po Wnioskach lub Podsumowaniu należy zamieścić informację o temacie (projekcie), w ramach którego została zrealizowana publikacja oraz o źródłach jej finansowania.
 6. Streszczenie powinno stanowić samodzielny tekst o objętości około 200 ÷ 250 wyrazów, informujący o istotnych zagadnieniach zawartych w pracy oraz przedstawiający najważniejsze wyniki i wnioski. Streszczenie powinno przekazać informacje na temat stwierdzonych zależności czy faktów bez konieczności czytania całej publikacji.
 7. Literaturę należy cytować ze źródeł oryginalnych.
 8. W przypadku prowadzenia badań z udziałem zwierząt, w części metodycznej artykułu należy zamieścić adnotację o uzyskaniu zgody odpowiedniej komisji bioetycznej na przeprowadzenie takich badań.
 9. Tekst pracy należy napisać zwięźle, według zasad pisowni polskiej, z zachowaniem poprawnego i obowiązującego nazewnictwa fachowego, np. związków chemicznych, aparatury, procesów. Konieczne jest stosowanie jednostek miar układu SI (jedynie temperaturę należy podawać w ºC). Niezbędne jest zamieszczenie istotnych szczegółów dotyczących: pochodzenia materiału badawczego, metodyki badań i powołania źródła metod), układu doświadczenia, liczby próbek i/lub powtórzeń, zastosowanych metod statystycznych oraz syntetyczne przedstawienie wyników i ich przedyskutowanie z uwzględnieniem stanu badań w danej dziedzinie.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Tekst należy przygotować w formacie Word.doc, z użyciem czcionki typu Times New Roman. Pole tekstowe powinno być ograniczone do wymiaru 13,5 cm × 19,5 cm. W tym celu w ustawieniach należy wprowadzić na formacie A4 marginesy: górny i dolny po 5 cm, a lewy i prawy po 3,75 cm. Również ilustracje nie mogą przekraczać tego wymiaru. Jedynie tabele w układzie poziomym mogą mieć szerokość 21 cm.
 2. Tytuł rozdziału – czcionka tekstowa 11 pkt, duże, pogrubione litery, wyśrodkować.
 3. Streszczenie – czcionka tekstowa 9 pkt, wyjustować.
 4. Słowa kluczowe – czcionka tekstowa 9 pkt, wyjustować – należy podać nie mniej niż 4 słowa, a optymalnie 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu.
 5. Wprowadzenie (i dalsze nazwy rozdziałów) – czcionka 11 pkt, litery pogrubione, wyrównać do lewego marginesu.
 6. Tekst pracy – czcionka tekstowa 11 pkt z wyjustowaniem, interlinia 1,5.
 7. Wymaga się, aby tabele, rysunki lub zdjęcia były ponumerowane i wstawione do tekstu artykułu. Należy je zamieszczać w taki sposób, aby kolejność powoływania w tekście odpowiadała kolejności numerów tych ilustracji. Ponadto zaleca się, aby oryginalne pliki z ilustracjami wykonane w programie Excel lub innym niż Word były dodatkowo dołączone do korespondencji. Tabele i rysunki powinny być przejrzyste, lecz muszą zawierać informacje niezbędne do zrozumienia ich treści, bez konieczności poszukiwania objaśnień w tekście pracy. Nie należy powtarzać tych samych danych w tabelach i na wykresach.
 8. Zarówno tabele, jak i rysunki należy podpisywać i opisywać czcionką TNR. Tytuły tabel umieszcza się nad nimi (9 pkt), a wypełnienie tabel zapisuje się czcionką nie większą niż 9 pkt; nie używa się pogrubień ani kursywy. Kursywa zarezerwowana jest do łacińskich nazw biologicznych lub śródtytułów. Tytuły rysunków (9 pkt) umieszcza się pod nimi. W opisach rysunków należy używać czcionki 9 pkt. Nie zaleca się stosowania dodatkowego tła w tabelach i na rysunkach. Pod tabelami zawierającymi dane statystyczne wymagane jest umieszczenie objaśnień dotyczących tych elementów, łącznie z podaniem liczby próbek (n).
 9. Możliwe jest wydrukowanie barwnych ilustracji, za dodatkową opłatą i po indywidualnym uzgodnieniu z Wydawnictwem.
 10. Fotografie oraz wykresy (wykonane w innych programach niż Microsoft Excel), powinny być dobrej jakości, w postaci plików w formacie .tif lub .jpg o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.
 11. Literatura – czcionka 9 pkt, z wyjustowaniem – spis bibliografii należy ułożyć w porządku alfabetycznym nazwisk pierwszych autorów, a w przypadku kilku artykułów tego samego pierwszego autora – chronologicznie; bez podziału na poszczególne formy publikacji. W przypadku braku autora źródło informacji można oznaczyć jako „Anonim”. Każdą pozycję opatruje się liczbą porządkową umieszczoną w nawiasie kwadratowym (przykłady poniżej). W tekście cytuje się piśmiennictwo poprzez podanie (także w nawiasie kwadratowym) numeru pozycji ze spisu. Informacje zamieszczone w alfabecie nie łacińskim podaje się w transliteracji polskiej. Spis literatury powinien zawierać nie więcej niż 30 najważniejszych pozycji, głównie z ostatniej dekady. Należy używać obowiązujących skrótów nazw czasopism.
 12. Jeżeli Autorzy zdecydują się na umieszczenie tytułu w języku angielskim – należy użyć czcionki 9 pkt, dużych, pogrubionych liter, wyśrodkować.
 13. Jeżeli Autorzy zdecydują się na umieszczenie streszczenia w języku angielskim – należy dodać Summary – czcionka tekstowa 9 pkt, wyjustować – streszczenie angielskie musi być tłumaczeniem streszczenia polskiego.
 14. Jeżeli Autorzy zdecydują się na umieszczenie słów kluczowych w języku angielskim – należy dodać Key words – czcionka 9 pkt – odpowiedniki polskich słów kluczowych.

Przykładowe zapisy różnych form bibliografii:

 Artykuły w czasopismach
[1] Dziuba J., Szerszunowicz I., Nałęcz D., Dziuba M.: Proteomiczne badania frakcji albuminowej i globulinowej ziaren grochu siewnego (Pisum sativum L.). Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., 2014, 2 (13), 181-190.
[2] Kowalski S., Lukasiewicz M.: Wpływ warunków wypieku kruchych ciastek na powstawanie wybranych pochodnych furanowych oraz zmianę potencjału antyoksydacyjnego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2014, 1 (92), 187-199.

Monografie
[1] Asatiani M.D., Elisashvili V., Songulashvili G., Reznick A.Z., Wasser S.P.: Higher Basidiomycetes mushrooms as a source of antioxidants. In.: Progress in Mycology. Eds. M. Rai, G. Kovics. Scientific Publishers India, 2010, pp. 311-326.
[2] Bari M.L., Ukuku D.O.: Foodborne Pathogens and Food Safety. CRC Press, Boca Raton, USA, 2015.
[3] Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I.: Sensoryczne badania żywności. Podstawy. Metody. Zastosowania. Wyd. II. Wyd. Nauk. PTTŻ, Kraków 2014.
[4] Wójciak K.M., Dolatowski Z.J.: Wpływ warunków dojrzewania na jakość fizykochemiczną fermentowanych kiełbas surowych z dodatkiem probiotyku. W: Probiotyki w żywności. Red. D. Kołożyn-Krajewska i Z.J. Dolatowski. Wyd. Nauk. PTTŻ, Kraków 2010, ss. 81-102.

Normy
[1] PN-EN ISO 8586-2:2008. Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających. Część 2: Eksperci oceny sensorycznej.
[2] PN-ISO 2446:2010. Mleko. Oznaczanie zawartości tłuszczu.

Materiały konferencyjne, akty prawne, patenty, strony internetowe
[1] Grudzińska M., Zgórska K., Czerko Z.: Effect of CIPC and S(+) carvone on sprout inhibition and quality of potato tubers during storage. 18th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, Oulu, Finland, 24-29 July 2011, pp. 225-235.
[2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych. Dz. U. 2011 r. Nr 2, poz. 3.
[3] Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Dz. U. L 139, s. 1, z 30.04.2004 z późn. zm.
[4] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz. U. 2006 r. Nr 171, poz. 1225. Tekst jednolity z dnia 30 kwietnia 2015 r. Dz. U. 2015 r., poz. 594.
[5] Shih J.C.H., Xiang Lin., Miller E.S.: DNA encoding Bacillus licheniformis PWD-1 Keratinase. USA. Patent US 1998, 5.712.147.
[6] Meldunki epidemiologiczne. [on line]. PZH. Dostęp w Internecie [6.08.2014]: http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html

ZASADY RECENZJI MONOGRAFII NAUKOWYCH

 1. Autorskie monografie naukowe oraz monografie pod redakcją naukową oceniane są na podstawie co najmniej dwóch niezależnych recenzji wykonanych przez specjalistów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora/Autorów/Redaktora/Redaktorów.
 2. Recenzent monografii naukowej lub monografii pod redakcją powinien posiadać kompetencje do oceny publikacji w danej dziedzinie oraz reputację rzetelnego recenzenta.
 3. Recenzent nie powinien podejmować się oceny nadesłanego tekstu, gdy zachodzi jakikolwiek konflikt interesów wynikający z rywalizacji, współpracy lub innej relacji z Autorem/Autorami/Redaktorem/ Redaktorami.
 4. Autor ma prawo zastrzec tych recenzentów, w przypadku których zachodzi uzasadniony konflikt interesów.
 5. Recenzent zobowiązany jest starannie ocenić swoje kompetencje merytoryczne oraz praktyczne możliwości sporządzenia recenzji w wyznaczonym czasie, a w razie wątpliwości w tym zakresie poniechać recenzowania.
 6. Recenzent ma obowiązek dokładnie zapoznać się z recenzowaną monografią lub jej częścią przekazaną do recenzji i dochować wszelkich starań, aby rzetelnie i uczciwie ocenić jej wartość.
 7. Przygotowana przez recenzenta opinia powinna być logicznie spójna oraz utrzymana w tonie rzeczowym, a wynikające z niej wnioski powinny być jasne i jednoznaczne.
 8. Recenzja musi mieć formę pisemną i musi zawierać jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia lub odrzucenia monografii do publikacji. W części informacyjnej należy podać: pełny opis bibliograficzny recenzowanej monografii lub jej fragmentu. W części oceniającej należy wskazać m.in. czy recenzent zgadza się z tezami recenzowanej pracy, czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu, czy dobór i sposób wykorzystania źródeł jest właściwy, czy warsztat badawczy Autora/Autorów jest odpowiedni, czy prowadzony przez Autora/Autorów dyskusja jest jasna i spójna.
 9. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ może nie przyjąć wykonanej recenzji, jeżeli nie będzie ona odpowiadać umowie lub stosownym przepisom prawa.
 10. W przypadku spornych opinii dwóch recenzentów powoływany zostaje dodatkowy recenzent.
 11. Recenzje naukowe są wykonywane na podstawie umowy o dzieło sporządzonej przez Wydawnictwo.
 12. Zgodnie z praktyką wydawniczą imiona i nazwiska recenzentów umieszczane są na stronie redakcyjnej monografii.