ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MAGDA FILIPCZAK-FIUTAK, MONIKA WSZOŁEK

Tytuł

Analiza składu chemicznego oraz jakości mikrobiologicznej i możliwości wykorzystania mleka oślego

Streszczenie

Wprowadzenie. Celem pracy było porównanie składu chemicznego, właściwości fizyko-chemicznych oraz jakości mikrobiologicznej mleka trzech gatunków zwierząt. Materiał badawczy stanowiło surowe mleko: krowie, kozie i ośle. Analizowano podstawowy skład chemiczny (zawartość białka ogółem, kazeiny, białek serwatkowych, tłuszczu, laktozy, suchej masy, popiołu).  Ponadto oznaczono profil kwasów tłuszczowych oraz zawartość pierwiastków mineralnych, a także jakość mikrobiologiczną każdego rodzaju mleka.
Wyniki i wnioski. Mleko ośle charakteryzowało się największą zawartością laktozy (7,30 %), niską koncentracją białka ogółem (1,63 %) – przy dużym udziale białek serwatkowych (0,56 %) oraz  najmniejszą spośród badanych gatunków mleka zawartością tłuszczu (0,38 %) – przy największym udziale kwasów linolowego (6,95 %) i linolenowego (9,38 %). Stwierdzono istotne różnice  jakości mikrobiologicznej mleka oślego, oznaczając najmniejszą ogólną liczbę drobnoustrojów (3,53 log jtk/cm3 ), bakterii psychrotrofowych (2,26 log jtk/cm3 ) oraz bakterii z grupy coli (1,97  log jtk/cm3 ).Uzyskane w ramach niniejszej pracy wyniki pozwalają stwierdzić istotne różnice pomiędzy mlekiem oślim, a mlekiem krowim i kozim. Ponadto mleko ośle może stanowić alternatywę dla  dzieci cierpiących z powodu alergii na białko mleka krowiego, jak również być surowcem do produkcji nowych rodzajów napojów fermentowanych.

Słowa kluczowe

mleko ośle, skład podstawowy, jakość mikrobiologiczna, związki mineralne, alergia, białko mleka krowiego, CMPA

Do pobrania