ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ELŻBIETA BOGUSŁAWSKA-WĄS, NIKOLA PIECHOWIAK, ALICJA DŁUBAŁA, KATARZYNA MODRZEJEWSKA

Tytuł

Mikrobiologiczna analiza preparatów probiotycznych

Streszczenie

Wprowadzenie. Celem niniejszej pracy była ocena wybranych preparatów probiotycznych dotycząca określenia liczebności i przynależności gatunkowej zawartych w nich szczepów. W celu realizacji założeń niniejszej pracy wykorzystano 10 różnych preparatów dostępnych w handlu detalicznym. Zakres badań obejmował analizę ilościową oraz jakościową. Analizę ilościową przeprowadzono z wykorzystaniem metod hodowlanych, które pozwoliły również na wstępne określenie zróżnicowania mikrobioty badanych preparatów i izolację szczepów do dalszych badań.
Wyniki i wnioski. Wyizolowano łącznie 9 szczepów bakteryjnych oraz 2 szczepy drożdży. Analiza jakościowa obejmowała przeprowadzenie badań biochemicznych z zastosowaniem testów API® 50 CHL oraz API® ID 32 C, jak również analizę genetyczną. Identyfikację genetyczną przeprowadzono stosując technikę PCR z elektroforetycznym rozdziałem produktów w żelu agarozowym. Do identyfikacji szczepów drożdży wykorzystano parę starterów: ITS1 (5′-TCC GTA GGT GAA CCT GCG G-3′) i ITS4 (5′-TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC-3′), co pozwoliło na potwierdzenie ich przynależności do gatunku Saccharomyces cerevisiae. Identyfikację genetyczną bakterii z rodzaju Lactobacillus prowadzono przy użyciu starterów 27F (5’-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’) i 1492R (5’-GGTTACCTTGTTACGACTT-3’). Jedynie 3 z 10 preparatów spełniały wszystkie określone na opakowaniu deklaracje, dotyczące liczby szczepów, ich gatunku i liczby jednostek w pojedynczej dawce produktu. W jednym preparacie wyizolowano jeden niewymieniony w deklaracji szczep bakteryjny, a w jednym z suplementów diety wykazano <104 jtk / dawka żywych drobnoustrojów. W przypadku trzech preparatów nie wyizolowano jednego z deklarowanych szczepów bakteryjnych.

Słowa kluczowe

suplementy diety, probiotyki, Lactobacillus sp, Saccharomyces sp, Bifidobacterium sp

Do pobrania