ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ELŻBIETA GUJSKA, MARTA CZARNOWSKA

Tytuł

Wpływ warunków ekstrakcji i hydrolizy na wynik oznaczania zawartości kwasu foliowego i folianów w soku jabłkowym

Streszczenie

Soki owocowe fortyfikowane witaminami mogą stać się wygodnym źródłem składników biologicznie aktywnych, w tym kwasu foliowego i naturalnie obecnych w owocach jego pochodnych, folianów. Związki te wykazują jednak niską stabilność chemiczną, co znacznie utrudnia ich oznaczanie. Na podstawie danych literaturowych i badań własnych można stwierdzić, że każdy materiał biologiczny wymaga zastosowania odmiennych warunków przeprowadzenia efektywnej ekstrakcji i hydrolizy badanych składników przed oznaczeniem ich metodą HPLC. Celem badań była ocena wpływu warunków ekstrakcji (pH buforu, czas/temperatura) i hydrolizy (ilość plazmy krwi szczura RP jako źródła koniugazy folianowej) na oznaczenie zawartości kwasu foliowego i folianów w badanym materiale. Największą zawartość kwasu foliowego (32,62 – 34,53 µg/100 ml soku) uzyskano, prowadząc ekstrakcję w buforze fosforanowym o pH = 7,0 w temp. 100 ºC przez 15 min. Największą natomiast zawartość formy metylowej (4,23 – 4,29 µg 5CH3FH4/100 ml soku) oznaczono, prowadząc ekstrakcję w buforze fosforanowym o pH=6,1, w temp. 100 ºC/15 min. Różny dodatek plazmy krwi szczura – przy tych samych warunkach ekstrakcji – nie wpłynął istotnie (α = 0,05) na wynik oznaczenia zarówno kwasu foliowego, jak i formy 5CH3FH4.

Słowa kluczowe

sok jabłkowy, kwas foliowy, foliany, hydroliza, ekstrakcja, HPLC

Do pobrania