ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

GRZEGORZ SUWAŁA

Tytuł

Identyfikacja fałszowania frakcji tłuszczowej wybranych czekolad

Streszczenie

Oszustwa w branży spożywczej nie są zjawiskiem nowym, jednak w opracowaniach z ostatnich lat podkreśla się skalę tego problemu i towarzyszące mu straty gospodarcze. Według danych z 2018 roku oszustwa na rynku żywności w skali świata szacuje się na ok. 129 mld złotych. Czekolada należy do grupy wyrobów kakaowych i czekoladowych. Z uwagi na rodzaj surowca, z jakiego jest wytwarzana, musi spełniać wymagania określone w  odpowiednich przepisach. Określono w nich m.in., pod jakimi warunkami prawodawca dopuszcza dodanie do  omawianych produktów tłuszczu roślinnego innego niż kakaowy. Celem pracy była identyfikacja zafałszowań  czekolad z dodatkiem zamiennika tłuszczu kakaowego na podstawie udziału kwasów tłuszczowych oraz ocena  wartości wskaźnika proporcji kwasu stearynowego do palmitynowego. Materiał doświadczalny stanowiło osiem  czekolad różnych marek, zapakowanych w opakowania jednostkowe o masie netto 100 g, zakupionych w handlu  detalicznym, pochodzących z różnych partii produkcyjnych, nabywanych w interwale rocznym w latach 2014 –  2018. Łącznie w podanym okresie przebadano 40 czekolad. Stwierdzono, że zróżnicowana jakość dostępnego na  rynku tłuszczu kakaowego decyduje o jakości wytworzonych z użyciem tego surowca produktów. Zidentyfikowano  dużą zmienność udziału zafałszowanych produktów w okresie realizacji badań. Wskazano istotne różnice wartości  proporcji kwasów tłuszczowych – stearynowego do palmitynowego pomiędzy analizowanymi próbkami czekolad, a  także ustalono, że wysokiej jakości tłuszcz kakaowy pozwala na uzyskanie odpowiednio wysokiego wskaźnika  proporcji nawet z dodatkiem tańszego zamiennika tłuszczu kakaowego.

Słowa kluczowe

czekolada, autentyczność, jakość, tłuszcz kakaowy, zamienniki tłuszczu kakaowego

Do pobrania