ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JERZY OSOWSKI

Tytuł

Innowacyjność i optymalizacja w ochronie upraw ziemniaka

Streszczenie

Wzrastające zaludnienie wymaga zapewnienia wystarczającej ilości żywności. Ziemniaki odgrywają dużą rolę nie tylko jako surowiec do przerobu przemysłowego, ale przede wszystkim są ważnym źródłem żywności, która może zapewnić wyżywienie ludności na świecie.  Stosowane dotychczas intensywne metody nawożenia oraz ochrony przed agrofagami stanowiły duże zagrożenie dla środowiska i ludzi. Obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku przepisy o stosowaniu zasad integrowanej ochrony roślin zawierają zalecenie ograniczania  zużycia nawozów mineralnych oraz środków ochrony roślin, a preferują wykorzystanie metod niechemicznych i hodowlanych. Stosowanie  środków ochrony roślin nie jest już podstawowym elementem zwalczania agrofagów, lecz stanowi element uzupełniający, stosowany tylko  wtedy, kiedy istnieje ryzyko przekroczenia progów ekonomicznej szkodliwości. W celu zmniejszenia liczby zabiegów ochronnych  stosowanych w ochronie plantacji ziemniaków przed zarazą coraz powszechniejsze staje się wykorzystanie systemów wspomagających  podejmowanie decyzji o wykonaniu zabiegu. Obecnie w Europie do wspomagania podejmowania decyzji w tym zakresie wykorzystuje się  ok. 20 różnych systemów. Dzięki temu w zależności od systemu uzyskano zmniejszenie liczby zabiegów o 2 do 8. W Polsce zastosowanie  systemów decyzyjnych pozwoliło na zmniejszenie liczby zabiegów o 3 do 6, przy jednoczesnym zmniejszeniu o 30 % ilości środków ochrony  wprowadzanych do środowiska. W ostatnich latach zmianie uległy także dyscypliny naukowe, które odgrywają rolę we  współczesnym rolnictwie. Dotychczas dominowały nauki biologiczne, obecnie wzrasta zainteresowanie naukami technicznymi, które  ułatwiają wprowadzanie rolnictwa precyzyjnego, wykorzystującego nowoczesne techniki. Umożliwiają one ograniczanie
nakładów finansowych, ochronę środowiska, bezpieczeństwo żywności oraz ochronę zasobów naturalnych i ludzkich.

Słowa kluczowe

ziemniak, metody hodowlane, ochrona integrowana, ochrona chemiczna, systemy decyzyjne

Do pobrania