ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JOANNA DANIELCZUK, AURELIA G. HAŁASIŃSKA, SYLWIA SKĄPSKA

Tytuł

Opracowanie i walidacja sensorycznej metody skalowania z elementami QDA do oceny jakości produktów owocowych i warzywnych oraz sterowanie jakością otrzymywanych wyników

Streszczenie

Opracowano metodę określania jakości sensorycznej produktów owocowych i warzywnych, należącą do metod skalowania z elementami QDA (Quality Data Analysis), spełniającą założenia SQCCP (Sensory Quality Critical Control Point) i przydatną w systemie punktowym. Materiałem użytym do opracowania metody były produkty owocowe i warzywne pochodzące od producentów oraz zakupione w handlu detalicznym, poddane analizie w ciągu jednego roku. Podstawowymi elementami opracowanej metody są: ocena cech szczegółowych produktu, wyznaczona na ich podstawie wartość cech ogólnych oraz ogólna ocena jakości obliczona z zastosowaniem współczynników ważkości. Opisano tryb postępowania podczas analizy, walidację metody i sterowanie jakością wyników badań w ramach zarządzania powtarzalnością wewnątrzlaboratoryjną. Wynik oceny sensorycznej uzyskany tą metodą składa się z liczbowych ocen cech ogólnych z opisanymi słownie i skwantyfikowanymi cechami szczegółowymi, z podanymi rozkładami liczbowymi ocen cech szczegółowych w zespole oraz średniej ważonej ocen cech ogólnych, czyli ogólnej oceny jakości produktu. Sterowanie jakością wyników badań polegało na monitorowaniu powtarzalności wyników analizy wobec ustalonej granicy powtarzalności równej 1,5 pkt. Opracowana metoda charakteryzowała się powtarzalnością w granicach 0,08 ÷ 0,66 pkt w przypadku wyższego poziomu wartości ocen cech ogólnych i 0,00 ÷ 0,76 pkt – w odniesieniu do niższego poziomu wartości.

Słowa kluczowe

produkty owocowe i warzywne, ocena sensoryczna, ogólna ocena jakości, współczynniki ważkości, kontrola jakości wyników, granice powtarzalności

Do pobrania