ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

KRYSTYNA PAPPELBAUM, JERZY KASPRZAK, KATARZYNA CZACZYK

Tytuł

Występowanie werotoksycznych Escherichia coli w żywności, ze szczególnym uwzględnienim serotypu O104:H4

Streszczenie

Skażenia mikrobiologiczne związane z żywnością stanowią bardzo istotny problem we współczesnym świecie. Pomimo zaawansowanych technik detekcji mikroorganizmów chorobotwórczych w żywności oraz postępów w leczeniu chorób spowodowanych przez te drobnoustroje, problem nadal pozostaje aktualny. W pracy opisano potencjalne zagrożenia dla ludzi związane z występowaniem werotoksycznych Escherichia coli w żywności. Przedstawiono także charakterystykę serotypu E. coli O104:H4, który był przyczyną dużego ogniska zatrucia, które stwierdzono w Niemczech w 2011 roku. Omówiono występowanie E. coli O104:H4 u ludzi, zwierząt i w żywności oraz występowanie ognisk zatruć spowodowanych przez tę grupę mikroorganizmów.

Słowa kluczowe

Escherichia coli, szczepy werotoksyczne, żywność, ogniska zatruć

Do pobrania