ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MARTA CHMIEL, KRZYSZTOF DASIEWICZ, MIROSŁAW SŁOWIŃSKI

Tytuł

Wpływ rodzaju zastosowanych preparatów fosforanowych na jakość kiełbas homogenizowanych

Streszczenie

Celem pracy było określenie wpływu dodatku preparatów fosforanowych w postaci 1-procentowych wodnych roztworów o różnym pH na jakość kiełbas homogenizowanych. Produkowano 4 warianty kiełbas: kontrolny (W1) bez dodatku preparatów fosforanowych oraz 3 warianty z ich dodatkiem o pH: W2 – 7,3, W3 – 8,3 i W4 – 9,7. Dokonano oznaczeń pH farszu oraz wyrobu gotowego, a także obliczono wydajność wyrobu gotowego. W badanych kiełbasach oznaczono zawartość barwników hemowych ogółem i nitrozylobarwników, a także obliczono stopień przereagowania barwników. Dokonano pomiaru parametrów tekstury i przeprowadzono analizę sensoryczną badanych kiełbas homogenizowanych. Stwierdzono, że dodatek preparatów fosforanowych wpłynął na pH gotowego wyrobu, jego wydajność, a także zawartość barwników hemowych ogółem, nitrozylobarwników oraz stopień przereagowania barwników. Stwierdzono także pozytywny wpływ preparatów fosforanowych na teksturę wyrobów (twardość i żujność) w porównaniu z kiełbasami bez ich dodatku. Dowiedziono celowości użycia w produkcji kiełbas homogenizowanych z odścięgnionego mięsa drobiowego 1-procentowych roztworów preparatów fosforanowych o wyższym pH, na co wskazuje m.in. wzrost wydajności gotowego wyrobu (ze 117,9 % – W1 do 122,8 % – W4). Najlepsze wyniki uzyskano przy użyciu 1-procentowych roztworów preparatów fosforanowych o pH 9,7.

Słowa kluczowe

kiełbasy homogenizowane, preparaty fosforanowe, jakość, tekstura

Do pobrania