ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MAGDALENA NIEWCZAS-DOBROWOLSKA, TADEUSZ SIKORA

Tytuł

Ocena postrzegania ryzyka wybranych zagrożeń w żywności przy wykorzystaniu wskaźnika ryzyka żywnościowego (PFRI)

Streszczenie

Postrzeganie ryzyka zależy od wielu czynników społeczno-ekonomicznych i psychologicznych. Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, jak konsumenci postrzegają zagrożenia związane żywnością, takie jak: pozostałości hormonów, żywność zmodyfikowana genetycznie, konserwanty żywności, tłuszcze trans. Przedstawiono narzędzie do pomiaru postrzegania ryzyka – wskaźnik postrzeganego  ryzyka żywności (PFRI). Badanie zostało przeprowadzone wśród 152 młodych konsumentów w trzech regionach Polski w 2016 r. Celem pracy było wykazanie, w jaki sposób konsumenci  postrzegają wybrane zagrożenia bezpieczeństwa żywności. Stwierdzono, że najwyższe postrzegane ryzyko wiąże się z tym, czy zagrożenie jest naturalne czy też jest wynikiem działalności  człowieka – suma średnich ocen wyniosła 15,7. W przypadku, gdy zagrożenie znane jest naukowcom – suma średnich ocen wyniosła 14,7. Najniżej postrzegane ryzyko związane było z zależnością  między dotkliwością skutków zagrożenia a ilością spożywanej żywności – suma średnich ocen wyniosła 11,2 oraz z kontrolą spożywanej żywności – suma średnich ocen wyniosła 11,6. Z przeprowadzonych  badań wynika potrzeba i znaczenie pomiaru oraz gromadzenia informacji na temat postrzegania ryzyka żywności przez konsumentów. Postrzeganie ryzyka związanego z żywnością wpływa na ich wybory i zachowanie w sytuacji pojawienia się zagrożenia.

Słowa kluczowe

postrzeganie ryzyka, żywność, konsument, wskaźnik postrzeganego ryzyka żywności (PFRI)

Do pobrania