ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

DOMINIK ZIMON

Tytuł

Wpływ implementacji znormalizowanych systemów zarządzania na funkcjonowanie łańcuchów dostaw żywności

Streszczenie

W pracy podjęto próbę określenia wpływu implementacji wymagań znormalizowanych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem  żywności na doskonalenie wybranych procesów realizowanych w łańcuchach dostaw. Główną inspiracją podjęcia problematyki badawczej  jest m.in. brak w literaturze przedmiotu (zwłaszcza krajowej) badań i opracowań z wymienionego zakresu. Badania zostały  przeprowadzone na przełomie listopada i grudnia 2015 roku na grupie 38 organizacji współtworzących łańcuchy dostaw żywności. Każda z  badanych organizacji utrzymywała wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001, dziesięć organizacji wdrożyło również  system zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000. Narzędziem badawczym był anonimowy kwestionariusz ankietowy składający  się z 12 pytań ułożonych w logicznej kolejności, zarówno otwartych, jak i zamkniętych. Na podstawie uzyskanych wyników badań  stwierdzono, że znormalizowane systemy zarządzania wspomagają zapewnienie bezpieczeństwa żywności w łańcuchu dostaw, ponadto  mogą znacząco wspierać procesy w nim realizowane. Uzyskane wyniki pozwoliły również na stwierdzenie, że znormalizowane systemy  zarządzania mają największy wpływ na realizację procesów związanych z organizacją dostaw oraz określeniem strategii spójnej dla całego  łańcucha dostaw. Najmniejszy wpływ wywierają zaś na elastyczność i szybkość realizacji procesów logistycznych.

Słowa kluczowe

jakość, bezpieczeństwo żywności, łańcuch dostaw, ISO 9001, ISO 22000

Do pobrania