ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

TADEUSZ GREGA, MAREK SADY, STANISŁAW SIEMEK

Tytuł

Jakość mikrobiologiczna mleka krowiego znajdującego się poza oficjalnym obrotem

Streszczenie

Analizowano jakość mikrobiologiczną mleka krowiego, stanowiącego przedmiot handlu obwoźnego. Ocenie podlegały parametry: ogólna liczba bakterii, miano coli, liczba bakterii kwaszących, liczba bakterii psychrotrofowych, liczba drożdży i pleśni, obecność bakterii chorobotwórczych, próba reduktazowa. kwasowość miareczkowa, pH, temperatura mleka. Wykazano, że 68% badanych próbek mleka wykazywało ogólną liczbę bakterii w granicach 950 tys – 6,1 mln/cm3, przy mianie coli 0,01-0,0001. Stwierdzono szczególnie dużą zawartość drożdży i pleśni (360 tys – 4,4 mln/cm3). Bakterie chorobotwórcze odpowiedzialne są za stan zdrowotny wymion krów (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactie, Streptococcus uberis) występowały tylko w 16% badanych próbek. Główną przyczyną mastitis były drożdże oraz paciorkowce kałowe.

Do pobrania