ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

V.N. KISLENKO, A. A. BERLIN, N.I. LITOVCHENKO

Tytuł

Kinetyka szczepionej polimeryzacji akrylanu metylu z hydroksyetylo- i karboksyetylocelulozą

Streszczenie

Badano wpływ warunków procesu na efektywność szczepiania i masę cząsteczkową łańcuchów akrylowych szczepionych polimerów poli(metyloakrylanu) z hydroksyetylo- (HEC) i karboksymetylocelulozy (CMC). Prześledzono w szerokim zakresie stężeń reagentów kinetykę szczepionej polimeryzacji akrylanu metylu z hydroksyetylo- i karboksymetylocelulozą inicjowaną jonem peroksy di siarczanowym. Zarówno w przypadku CMC jak i HEC reakcja względem monomeru jest ok. pierwszego rzędu, a względem inicjatora dla polimeryzacji jak i szczepiania jest rzędu zerowego. Efektywna energia aktywacji dla HEC wynosi 78 kJ/mol a dla CMC 80kJ/mol. Badano kinetykę rozkładu jonu peroksydisiarczanowego i zmiany masy cząsteczkowej HEC i CMC w ich roztworach wodnych. Reakcja jest ok. pierwszego rzędu względem tego jonu a względem pochodnych celulozy zmienia się od 0,3 do zera wraz ze wzrostem stężenia pochodnej celulozy. Pokazano, że w roztworze wodnym w obecności peroksydisiarczanu zachodzi rozkład polimeru i że pochodne celulozy ulegają sieciowaniu.

Do pobrania