ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

KRYSTYNA SZYBIGA, KRZYSZTOF PRYMON

Tytuł

Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu mięsnego

Streszczenie

Innowacyjność jest podstawą rozwoju przedsiębiorstw, która warunkuje ich konkurencyjność. Procesy integracyjne z gospodarką europejską wymusiły aktywność polskich przedsiębiorstw, mającą na celu sprostanie wyzwaniom rynkowym w ramach Unii Europejskiej oraz w skali globalnej. Badania przeprowadzone w regionie Dolnego Śląska dowodzą, że w sektorze mięsnym dominują małe firmy, które mają ograniczone możliwości prowadzenia własnych prac badawczo-rozwojowych. Menedżerowie tego sektora zakładają zarówno w planach operacyjnych, jak i strategicznych przedsiębiorstw zmiany techniczno-organizacyjne oraz zwracają uwagę na celowość wprowadzania postępu technicznego. Stąd też główną determinantą podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności MSP jest współpraca z jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi, transfer technologii oraz inwestowanie w kapitał ludzki. Ponad 90 % ankietowanych przedsiębiorców uważa swoją firmę za innowacyjną. Głównymi priorytetami rozwojowymi były rozwój nowego produktu lub nowej technologii (82 %) oraz inwestowanie w nowe maszyny i urządzenia (37 %). Prawie wszyscy pracownicy badanych zakładów mięsnych korzystali z różnych form doskonalenia zawodowego. Najwięcej osób uczestniczyło w szkoleniach dotyczących zarządzania jakością (72 %) i wdrażania nowoczesnych technologii (64 %). Zainteresowanie współpracą z partnerami zagranicznymi wykazywało ponad 50 % respondentów. Pomimo ograniczonych kontaktów z uczelniami wyższymi kadry kierownicze zakładów mięsnych zgłaszają gotowość współpracy w zakresie działań badawczo-rozwojowych.

Słowa kluczowe

współpraca, konkurencyjność, innowacyjność, przemysł mięsny, Dolny Śląsk

Do pobrania