ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

WŁADYSŁAW PIECZONKA

Tytuł

Możliwości i zakres interpretacji zróżnicowania cech jakości mleka rożnych gatunków metodą analizy funkcji dyskryminacyjnej

Streszczenie

W pracy zaprezentowano możliwości interpretacyjne, jakie wynikają z zastosowania analizy dyskryminacyjnej w ocenie zróżnicowania wybranych, podstawowych parametrów jakościowych (chemicznych i fizycznych) mleka krowiego, owczego i koziego. Analiza dyskryminacyjna pozwala – na podstawie pomiaru sześciu parametrów fizykochemicznych – na odróżnienie mleka owczego od mleka krowiego bądź koziego, jak też, ale z większym prawdopodobieństwem błędu, na odróżnienie mleka krowiego od mleka koziego. Odpowiednie równania liniowych funkcji dyskryminacyjnych mają postać: FI = -12,7639 + 0,7895X1 – 0,5874X2 +0,3854X3 0,0470X4 +7,3371 X5 – 1,0260X6 i F2 = +8,5632 – 4,1528X1 – 1,9095X2 – 0,5860X3 + 3,6271X4 + 4,3069X5 – 1,7440X6, gdzie: X1 – zawartość tłuszczu w %, X2 – przewodność elektryczna w mS/cm, X3 – gęstość w g/cm3, X4 – zawartość suchej masy w %, X5 – lepkość w °E, X6 – zawartość suchej masy  beztłuszczowej w %. Analiza dyskryminacyjna może być przydatna w wykrywaniu dodatku mleka krowiego lub koziego do mleka owczego albo dodatku mleka owczego do mleka krowiego, w oparciu o pomiar gęstości mleka, jego lepkość i elektrycznej przewodności właściwej.

Do pobrania