ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

A.A.C.M. BEENACKERS, C J . TIJSEN, J.E. VISSER, EJ. STAMHUIS

Tytuł

Nowe procesy do karboksymetylowania skrobi

Streszczenie

Przedstawiono dwa nowe procesy służące do karboksymetylowania skrobi. Porównano je pod względem dającego się uzyskać stopnia podstawienia, miejsc podstawiania, niezbędnego czasu reakcji i wydajności. Pierwszy proces wymaga skrobi zżelowanej i odbywa się w statycznym, pracującym w ruchu cią­głym reaktorze z mieszaniem, który zoptymalizowano w celu otrzymywania stężonych wodnych past skrobiowych. Drugi proces zachodzi w zawiesinie w rozpuszczalnikach organicznych. W oparciu o dane doświadczalne z obu procesów można stwierdzić, że każdy z procesów ma swe specyficzne zalety. Proces w reaktorze statycznym z mieszaniem zapewnia dobrą selektywność, jest krótszy bardzo łatwo jest go kontrolować i jest bezpieczny. Korzyścią wynikającą ze stosowania procesu w zawiesinie w rozpuszczalnikach organicznych jest zachowanie gałeczkowej struktury kaboksymetyloskrobi nawet przy wysokim stopniu podstawienia i dobrej selektywności.

Słowa kluczowe

skrobia, karboksymetylacja, mieszalnik statyczny Sulzer SMX, proces alkoholowy, г-propanol

Do pobrania