ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

HIDEAKI ANDO, NAOYOSHI INOUCHl, MASAKO ASAOKA, KAZUTOSHI OKUNO, HIDETSUGU FUWA

Tytuł

Wpływ temperatury otoczenia na rozmieszczenie krótkich łańcuchów w amylopektynie ryżowej

Streszczenie

Na podstawie blisko izogenicznych linii ryżu wzrastającego w kontrolowanej temperaturze zbadano wpływ temperatury otoczenia na charakterystykę skrobi w endospermie ziaren w okresie wczesnego wzrostu. W okresie tym wraz z temperaturą otoczenia zmieniały się składowe skrobi i charakterystyka kiełkowania gałeczek skrobiowych. W niższych temperaturach wzrasta zawartość amylozy i stosunek liczby łańcuchów krótkich do długich w amylopektynie. Ponadto gałeczki skrobiowe ryżu wzrastającego w niższej temperaturze kleikowały lepiej niż te wzrastające w temperaturze wyższej. Posługując się wysokosprawną chromatografią anionowymienną z pulsacyjnym detektorem amperometrycznym (HPAECPAD) w badaniach amylopektyn, w których odcięto łańcuchy boczne izoamylazą Pseudomonas stwierdzono, że amylopektyna woskowego Taichung 65 rosnącego w niższej temperaturze (25°C) zawierała mniej łańcuchów o stopniu polimeryzacji (DP) 8 i 9 i nieco więcej łańcuchów o DP 6 , 11, 12 i 13 w porównaniu z amylopektyną z tych samych roślin blisko izogenicznych wzrastających w wyższej temperaturze (30°C).

Do pobrania