ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

CZASOPISMO

WYDAWNICTWO NAUKOWE
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI
PROCEDURA WYDAWNICZA I ZASADY RECENZOWANIA PUBLIKACJI NAUKOWYCH

 1. W czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość (ŻNTJ) publikowane są artykuły naukowe: badawcze i przeglądowe z zakresu nauk o żywności.
 2. Czasopismo publikuje artykuły w języku polskim i angielskim.
 3. Artykuły nadsyłane do czasopisma kwalifikowane są do druku na podstawie pozytywnych recenzji, zgodnie z procedurą recenzowania.
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów, uściślenia tytułów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku.
 5. Wydawnictwo nie zwraca materiałów niezamówionych.
 6. Jednostki naukowe kierujące artykuły swoich pracowników/współpracowników do druku w czasopiśmie ŻNTJ uczestniczą w kosztach wydania tych artykułów. Opłata wynosi 1000,00 zł netto (plus 23% podatku VAT) za publikację. Redakcja zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat, w zależności od wielkości dofinansowania z MEiN oraz wypracowanych środków własnych. Faktura wystawiana jest po opublikowaniu artykułu.

Procedura recenzowania artykułów składanych do opublikowania w czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.

 1. Warunkiem przyjęcia artykułu do czynności wydawniczych jest jego zgodność z profilem czasopisma ŻNTJ.
 2. Autorzy artykułów wykraczających poza profil ŻNTJ otrzymują powiadomienie o nie zakwalifikowaniu publikacji do dalszych czynności wydawniczych.
 3. Prace zgodne z profilem czasopisma kierowane są do recenzji anonimowo. Zarówno Autor (Autorzy), jak i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (model tzw. double-blind review proces).
 4. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych Recenzentów, specjalistów z zakresu tematyki badawczej, spoza jednostki macierzystej (jednostek) Autora (Autorów).
 5. Recenzja ma formę pisemną – Recenzent wypełnia ankietę recenzyjną, uzasadnia ewentualne negatywne uwagi i kończy jednoznacznym wnioskiem odnośnie zakwalifikowania artykułu do opublikowania lub jego odrzucenia.
 6. Warunkiem kwalifikacji artykułu do druku są dwie pozytywne recenzje.
 7. Artykuł weryfikowany jest dodatkowo przez Redaktora statystycznego pod względem poprawności zastosowanych przez Autora (Autorów) metod statystycznych.
 8. W przypadku dwóch pozytywnych recenzji i braku zastrzeżeń ze strony Redaktora statystycznego artykuł kwalifikowany jest do druku.
 9. Pozytywne recenzje Redakcja przesyła do wiadomości Autorów.
 10. W przypadku pozytywnych ocen, ale wskazujących na konieczność wniesienia poprawek lub uzupełnienia artykułu, Redakcja przesyła obie recenzje oraz egzemplarze pracy z naniesionymi uwagami (o ile recenzenci zaznaczyli uwagi w tekście). Przesyłane są także uwagi Redaktora statystycznego. Redakcja uzależnia przyjęcie artykułu do druku od naniesienia przez Autora (Autorów) poprawek sugerowanych przez Recenzentów i Redaktora statystycznego.
 11. W przypadku jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji Redakcja może odesłać artykuł do przeredagowania i/lub uzupełnienia (o ile Recenzent dopuści taką możliwość). Poprawiony artykuł będzie podlegał ponownej ocenie i kwalifikacji do druku.
 12. Na etapie przygotowania artykułu do druku Redakcja może zwrócić się do Autora (Autorów) o dalsze konieczne poprawki bądź uzupełnienia, dostosowujące tekst do standardów redakcyjnych.
 13. W każdym 4. numerze ŻNTJ oraz na stronie internetowej publikowana jest lista Recenzentów współpracujących w danym roku z Redakcją.

Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z „Podstawowymi zasadami recenzowania publikacji w czasopismach” zalecanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

WYMAGANIA MERYTORYCZNE

 1. Opracowanie oryginalne powinno być dobrze zdefiniowaną pracą naukową, o wyraźnie sprecyzowanym celu i zakresie. Od 2012 roku Redakcja ŻNTJ wdrożyła procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych (tzw. zaporę ghostwriting).
 2. W artykułach zawierających prace badawcze zamieszcza się wyniki badań dotychczas niepublikowanych i nie starsze niż czteroletnie. Artykuły przeglądowe powinny być syntetycznym opracowaniem wiedzy na dany temat z ostatnich 10 lat.
 3. W publikacjach badawczych należy wyodrębnić następujące rozdziały: Wprowadzenie (zakończone celem pracy), Materiał i metody badań, Wyniki i dyskusja, Wnioski, Literatura, Streszczenie.
 4. Artykuły przeglądowe powinny być podzielone nienumerowanymi śródtytułami na części rozpoczynające się Wprowadzeniem do tematyki, a kończące się Podsumowaniem. Śródtytuły ustalają Autorzy.
 5. Po Wnioskach lub Podsumowaniu należy zamieścić informację o projekcie, w ramach którego została zrealizowana publikacja oraz o źródłach jej finansowania.
 6. Streszczenie powinno stanowić samodzielny tekst o objętości około 200 ÷ 250 wyrazów, informujący o istotnych zagadnieniach zawartych w pracy oraz przedstawiający najważniejsze wyniki i wnioski. Streszczenie powinno przekazać informacje na temat stwierdzonych zależności czy faktów bez konieczności czytania całej publikacji.
 7. Literaturę należy cytować ze źródeł oryginalnych.
 8. Na zamieszczenie materiału ilustracyjnego (tabele, rysunki, zdjęcia i in.) chronionego prawem autorskim, pochodzącego z publikacji zewnętrznych, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela tych praw i przekazanie jej do Redakcji.
 9. W przypadku prowadzenia badań z udziałem zwierząt, w części metodycznej artykułu należy zamieścić adnotację o uzyskaniu zgody odpowiedniej komisji bioetycznej na przeprowadzenie takich badań.
 10. Tekst pracy należy napisać zwięźle, według zasad pisowni polskiej, z zachowaniem poprawnego i obowiązującego nazewnictwa fachowego, np. związków chemicznych, aparatury, procesów. Konieczne jest stosowanie jednostek miar układu SI (jedynie temperaturę należy podawać w C). Wartości oddziela się spacją od symbolu jednostki (zgodnie z PN- EN ISO 80000-1:2013-07). Niezbędne jest zamieszczenie istotnych szczegółów dotyczących: pochodzenia materiału badawczego, metodyki badań i powołania źródła metod), układu doświadczenia, liczby próbek i/lub powtórzeń, zastosowanych metod statystycznych oraz syntetyczne przedstawienie wyników i ich przedyskutowanie z uwzględnieniem stanu badań w danej dziedzinie.
 11. Nie publikujemy kilku prac o identycznym tytule, z numerowanymi podtytułami. Każdy artykuł musi stanowić odrębną całość, z osobnym tytułem.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Kierując artykuł do opublikowania w czasopiśmie ŻNTJ należy przesłać do Redakcji poprzez Editorial System dostępny na stronie głównej „Zgłaszanie publikacji” lub pod adresem: https://www.editorialsystem.com/zntj/:
  – plik z tekstem (nazwę pliku powinno stanowić nazwisko pierwszego autora);
  kartę zgłoszenia artykułu do opublikowania z oświadczeniem;
  – wykresy w formacie excel w osobnych plikach.
 2. W celu zapewnienia anonimowości artykułu, nazwiska Autorów mogą być zamieszczone tylko w Karcie zgłoszenia artykułu.
 3. Zaleca się, aby objętość artykułu, łącznie z tabelami, rysunkami i spisem cytowanej literatury, nie przekraczała 20 stron. Tekst należy przygotować w formacie Word.doc, z użyciem czcionki typu Times New Roman. Pole tekstowe powinno być ograniczone do wymiaru 13,5 cm × 19,5 cm. W tym celu w ustawieniach należy wprowadzić na formacie A4 marginesy: górny i dolny po 5 cm, a lewy i prawy po 3,75 cm). Również ilustracje nie mogą przekraczać tego wymiaru. Jedynie tabele w układzie poziomym mogą mieć szerokość 21 cm.
 4. Układ artykułu
 •  Tytuł artykułu– czcionka tekstowa 11 pkt, duże, pogrubione litery, wyśrodkować.
 • Streszczenie– czcionka tekstowa 9 pkt, wyjustować.
 • Słowa kluczowe– czcionka tekstowa 9 pkt, wyjustować – należy podać nie mniej niż 4 słowa, a optymalnie 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu.
 • Wprowadzenie(i dalsze nazwy rozdziałów) – czcionka 11 pkt, litery pogrubione, wyrównać do lewego marginesu.
 • Tekst pracy– czcionka tekstowa 11 pkt z wyjustowaniem, interlinia 1,5.
 • Wymaga się, aby tabele, rysunki lub zdjęcia były ponumerowane i wstawione do tekstu artykułu. Należy je zamieszczać w taki sposób, aby kolejność powoływania w tekście odpowiadała kolejności numerów tych ilustracji. Ponadto zaleca się, aby oryginalne pliki z ilustracjami wykonane w programie Excel lub innym niż Word były dodatkowo dołączone do korespondencji. Tabele i rysunki powinny być przejrzyste, lecz muszą zawierać informacje niezbędne do zrozumienia ich treści, bez konieczności poszukiwania objaśnień w tekście pracy. Nie należy powtarzać tych samych danych w tabelach i na wykresach.
  Zarówno tabele, jak i rysunki należy podpisywać i opisywać czcionką TNR. Tytuły tabel umieszcza się nad nimi (9 pkt), a wypełnienie tabel zapisuje się czcionką nie większą niż 9 pkt; nie używa się pogrubień ani kursywy. Kursywa zarezerwowana jest do łacińskich nazw biologicznych lub śródtytułów. Tytuły rysunków (9 pkt) umieszcza się pod nimi. W opisach rysunków należy używać czcionki 9 pkt. Nie zaleca się stosowania dodatkowego tła w tabelach i na rysunkach. Pod tabelami zawierającymi dane statystyczne wymagane jest umieszczenie objaśnień dotyczących tych elementów, łącznie z podaniem liczby próbek (n).
 • Tytuły oraz objaśnienia rysunków i tabel należy podawać w języku polskim i angielskim. Należy stosować brytyjską wersję języka angielskiego. Wersję amerykańską używa się w spisie literatury do tych tytułów, które pochodzą z oryginalnych czasopism, gdyż nie zmienia się pisowni w artykułach źródłowych.
 • Fotografie oraz wykresy (wykonane w innych programach niż Microsoft Excel), powinny być dobrej jakości, w postaci plików wykonanych w formacie tif lub jpg o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.
 • Literatura– czcionka 9 pkt, z wyjustowaniem – spis bibliografii należy ułożyć w porządku alfabetycznym nazwisk pierwszych autorów, a w przypadku kilku artykułów tego samego pierwszego autora – chronologicznie; bez podziału na poszczególne formy publikacji. W przypadku braku autora źródło informacji można oznaczyć jako „Anonim”. Każdą pozycję opatruje się liczbą porządkową umieszczoną w nawiasie kwadratowym (przykłady poniżej). W tekście cytuje się piśmiennictwo poprzez podanie (także w nawiasie kwadratowym) numeru pozycji ze spisu. Informacje zamieszczone w alfabecie nie łacińskim podaje się w transliteracji polskiej. Spis literatury powinien zawierać nie więcej niż 30 najważniejszych pozycji, głównie z ostatniej dekady. Należy używać obowiązujących skrótów nazw czasopism. Na końcu opisu bibliograficznego każdej pozycji stawia się kropkę.
 • Tytuł w języku angielskim czcionka 9 pkt, duże, pogrubione litery, wyśrodkować.
 • Summary– czcionka tekstowa 9 pkt, wyjustować – streszczenie angielskie musi być tłumaczeniem streszczenia polskiego.
 • Key words –czcionka 9 pkt – odpowiedniki polskich słów kluczowych.

Przykładowe zapisy różnych form publikacji:

Artykuły
[1] Dziuba J., Szerszunowicz I., Nałęcz D., Dziuba M.: Proteomiczne badania frakcji albuminowej i globulinowej ziaren grochu siewnego (Pisum sativum L.). Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., 2014, 2 (13), 181-190.
[2] Kowalski S., Lukasiewicz M.: Wpływ warunków wypieku kruchych ciastek na powstawanie wybranych pochodnych furanowych oraz zmianę potencjału antyoksydacyjnego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2014, 1 (92), 187-199.
lub
[2] Kowalski S., Lukasiewicz M.: Wpływ warunków wypieku kruchych ciastek na powstawanie wybranych pochodnych furanowych oraz zmianę potencjału antyoksydacyjnego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2014, DOI:15193/zntj/2014/92/187-199.
[3] Waghu F.H., Gopi L., Barai R.S., Ramteke P., Nizami B., Idicula-Thomas S.: CAMP: collection of sequences and structures of antimicrobial peptides. Nucleic Acids Res., 2014, 42, D1154-D1158.

Książki
[1] Asatiani M.D., Elisashvili V., Songulashvili G., Reznick A.Z., Wasser S.P.: Higher Basidiomycetes mushrooms as a source of antioxidants. In.: Progress in Mycology. Eds. M. Rai, G. Kovics. Scientific Publishers India, 2010, pp. 311-326.
[2] Bari M.L., Ukuku D.O.: Foodborne Pathogens and Food Safety. CRC Press, Boca Raton, USA, 2015.
[3] Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I.: Sensoryczne badania żywności. Podstawy. Metody. Zastosowania. Wyd. II. Wyd. Nauk. PTTŻ, Kraków 2014.
[4] Wójciak K.M., Dolatowski Z.J.: Wpływ warunków dojrzewania na jakość fizykochemiczną fermentowanych kiełbas surowych z dodatkiem probiotyku. W: Probiotyki w żywności. Red. D. Kołożyn-Krajewska i Z.J. Dolatowski. Wyd. Nauk. PTTŻ, Kraków 2010, ss. 81-102.

Normy
[1] PN-EN ISO 8586-2:2008. Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających. Część 2: Eksperci oceny sensorycznej.
[2] PN-ISO 2446:2010. Mleko. Oznaczanie zawartości tłuszczu.
[3] PN-A-74131:1999. Makaron.

Materiały konferencyjne, akty prawne, patenty, strony internetowe
[1] Grudzińska M., Zgórska K., Czerko Z.: Effect of CIPC and S(+) carvone on sprout inhibition and quality of potato tubers during storage. 18th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, Oulu, Finland, 2011, July, 24-29, p. 225.
[2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych. Dz. U. 2011 r. Nr 2, poz. 3.
[3] Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Dz. Urz. UE L 139, s. 1, z 30.04.2004 z późn. zm.
[4] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz. U. 2006 r. Nr 171, poz. 1225. Tekst jednolity z dnia 30 kwietnia 2015 r. Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 594.
[5] Shih J.C.H., Xiang Lin., Miller E.S.: DNA encoding Bacillus licheniformis PWD-1 Keratinase. USA. Patent US 1998, 5.712.147.
[6] Meldunki epidemiologiczne. [on line]. PZH. Dostęp w Internecie [6.08.2014]: http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html