ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Monografie

NINA BARYŁKO-PIKIELNA i IRENA MATUSZEWSKA
SENSORYCZNE BADANIA ŻYWNOŚCI Podstawy – Metody – Zastosowania
Wyd. II. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2014, ISBN 978-83-935421-3-0, format B5, stron 375, cena 65,00 zł.

spis_tresci

NBP_smallW książce autorki przedstawiły aktualny stan wiedzy z zakresu psychofizjologicznych podstaw ocen sensorycznych żywności, doboru i metod szkolenia zespołów oceniających oraz warunków prawidłowego przeprowadzania ocen. W sposób szczegółowy omówiły metody analizy sensorycznej (sześć rozdziałów) oraz sensorycznych badań konsumenckich (trzy rozdziały). Materiał uzupełnia problematyka interpretacji uzyskanych wyników oraz terminologia pojęć stosowanych w analizie sensorycznej i badaniach konsumenckich.  Do opracowania monografii autorki wykorzystały obszerną literaturę przedmiotu oraz wiedzę nabytą w ciągu wieloletniej pracy naukowej. Analityczne podejście do przedstawianych problemów, twórcza ich interpretacja i równoczesne ilustrowanie metod analizy sensorycznej licznymi przykładami zastosowań nadaje dziełu wymiar aplikacyjny. Publikacja może stanowić cenny materiał źródłowy dla naukowców, posłuży jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli i studentów kształcących się na kierunkach związanych z naukami o żywności i żywieniu człowieka, umożliwi technologom dobór metod oceny sensorycznej, zwłaszcza w projektowaniu nowych produktów żywnościowych lub w ulepszaniu już wytwarzanych, a także ułatwi podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownikom laboratoriów kontrolnych i zakładów przemysłu spożywczego.

 

MAREK SALERNO-KOCHAN (red.)
WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2014, ISBN 978-83-935421-4-7, format B5, stron 545.


Treścią tego opracowania są tematy związane z szeroko pojętym zarządzaniem jakością. Monografia została przygotowana przez wielu Autorów, którymi są teoretycy i praktycy, oraz studenci interesujący się problematyką zarządzania jakością, reprezentujący koła naukowe wielu ośrodków akademickich naszego kraju. Monografia przeznaczona jest dla wszystkich interesujących się zagadnieniami zarządzania jakością, jednak jednym z celów tej publikacji jest rozbudzenie zainteresowania tą problematyką wśród studentów.

 


H
ENRYK KOSTYRA, ELŻBIETA KOSTYRA, DAGMARA ZŁOTKOWSKA
NAUKA O ŻYWNOŚCI – LEKSYKON WYBRANYCH TERMINÓW
Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, ISBN 978-83-935421-5-4, format B5, stron 130.

Leksykon


Autorzy podjęli się przedstawienia w jednej publikacji terminów najczęściej używanych w obszarze nauki o żywności. Jednocześnie są to terminy wybrane, gdyż nauka o żywności ciągle się rozwija i będą się pojawiały nowe pojęcia. Leksykon zawiera zbiór alfabetycznie uporządkowanych haseł w formie encyklopedycznej, co powinno umożliwić Czytelnikom szybkie ich odszukiwanie. Został on wzbogacony w słownik angielsko-polski i polsko-angielski w celu ułatwienia korzystania z piśmiennictwa w języku angielskim. Publikacja skierowana jest do chemików, biochemików i technologów żywności, specjalistów ds. żywności i żywienia oraz studentów kształcących się na kierunkach związanych z naukami o żywności i żywieniu człowieka.


JANUSZ CZAPSKI, AGNIESZKA KITA (red.)
25 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI 1990-2015
Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, ISBN 978-83-942362-0-5, format B5, stron 221.


Opracowanie zostało przygotowane w związku z obchodami 25 lecia powstania Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Przedstawiono w nim historię powstanie oraz obszary działalności i osiągnięcia Zarządu Głównego oraz poszczególnych Oddziałów i Sekcji Towarzystwa. 

 

 

PAWEŁ NOWICKI, TADEUSZ SIKORA (red.)
INTERDISCIPLINARY APPROACH TO QUALITY
Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, ISBN 978-83-942362-5-0, format B5, stron 177.

 

 

 

 

 

MARIUSZ GIEMZA, TADEUSZ SIKORA (red.)
WIELOWYMIAROWOŚĆ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, ISBN 978-83-942362-1-2, format B5, stron 358.


Wieloletnie doświadczenie związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem i utrzymywaniem znormalizowanych systemów zarządzania pozwala na dostrzeżenie ich wielowymiarowości w różnych obszarach funkcjonowania z uwzględnieniem roli klienta wewnętrznego i zewnętrznego, ich satysfakcji, stosowania wielu narzędzi doskonalących systemy zarządzania organizacji, poprawnego kształtowania relacji z otoczeniem po tworzenie kultury organizacyjnej. Monografia jest przenzaczona dla wszystkich zainteresowanych problematyką jakości – zarówno teoretyków jak i praktyków, którzy dostrzegają wielowymiarowość tej problematyki.    


PIOTR KAFEL, TADEUSZ SIKORA (red.)
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ – OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA
Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, ISBN 978-83-942362-4-3, format B5, stron 240.


W monografii zawarto zarówno informacje podsumowujące osiągnięcia zarządzania jakością, jak i wskazano kierunki rozwoju obecnych systemów. Rozwazania zaprezentowane w pracy dotyczą zarówno skali makro, jak i mikro. Biorąc pod uwagę zapowiadane zmiany w normie ISO 9001, nie mogło ich zabraknąć w tym opacowaniu. Autorzy odnieśli się również do niezwykle ważnych obecnie zagadnień, jak. np. zarządzanie ryzykiem oraz zarządzanie bezpieczeństewm informacji.  

 

JOANNA DZIADKOWIEC, TADEUSZ SIKORA (red.)
WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ USŁUG
Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, ISBN 978-83-942362-3-6, format B5, stron 278.


W monografii przedstawiono rozważania dotyczące przedsiebiorstw handlowych oraz usługowych, świadczących usługi zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla odbiorców indywidualnych. Przeznaczona jest ona dla wszystkich, którzy sa zainteresowani problematyką jakości, a szczególnie problematyką jakości usług. Powstała przy współudziale wielu Autorów, którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniem z tego zakresu. Czytelnicy znajdą zarówno rozważania teoretyczne, jak i wyniki badań i przykłady rozwiązań zastosowanych w organizacjach, zarówno działających na zasadach rynkowych, jak i non-profit.

 

MATERIAŁY XLII SESJI NAUKOWEJ KOMITETU NAUK O ŻYWNOŚCI PAN
ŻYWNOŚĆ – ZDROWIE – PRZYSZŁOŚĆ
Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, ISBN 978-83-935421-6-1, format B5, stron 295.

 

 

 

 

 

JOANNA STADNIK, IZABELLA JACKOWSKA (red.)
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE ŻYWNOŚCI – ASPEKTY MIKROBIOLOGICZNE, CHEMICZNE I OCENA TOWAROZNAWCZA
Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, ISBN 978-83-935421-7-8, format B5, stron 388.

 

 

 

 

 

KAROLINA WÓJCIAK, ZBIGNIEW DOLATOWSKI (red.)
TECHNOLOGICZNE KSZTAŁTOWANIE JAKOŚCI ŻYWNOŚCI
Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, ISBN 978-83-935421-9-2, format B5, stron 397.

 

 

 

 


MAŁGORZATA KARWOWSKA, WALDEMAR GUSTAW (red.)
TRENDY W ŻYWIENIU CZŁOWIEKA
Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, ISBN 978-83-935421-8-5, format B5, stron 383.

 

 

 

 


DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, BEATA BILSKA, MAŁGORZATA WRZOSEK, KAROL KRAJEWSKI, MILENA LIPIŃSKA, MARZENA TOMASZEWSKA
MODEL OGRANICZANIA STRAT I MARNOWANIA ŻYWNOŚCI Z KORZYŚCIĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA (MOST) – Przewodnik wdrażania
Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2016, ISBN 978-83-942362-6-7, format B5, stron 126.

Opracowanie powstało w ramach projektu „Model Ograniczania Strat i Marnowania Żywności z Korzyścią dla Społeczeństwa (MOST)” finansowanego przez NCBiR (Nr/IS-1/031/NCBR/2014) w ramach programu „Innowacje Społeczne”. W opracowaniu przedstawiono istotę, skalę, przyczyny strat i marnowania żywności w Polsce i w UE, ze szczególnym zwróceniem uwagi na implikacje ekonomiczne, społeczne i środowiskowe oraz omówiono działania zapobiegawcze chroniące żywność przed zmarnowaniem. Scharakteryzowano Procedurę Ograniczenia Strat i Marnowania Żywności z Korzyścią dla Społeczeństwa (MOST) opartą na obligatoryjnym systemie HACCP, który musi być wdrożony w każdym ogniwie łańcucha żywnościowego. Do każdego z omawianych 12 etapów wdrażania  procedury dołączono wzory dokumentów.

TADEUSZ SIKORA (red.)
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRZESTRZENI ORGANIZACYJNO-SPOŁECZNEJ
Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2017, ISBN 978-83-942362-7-4, format B5, stron 517.

Celem opracowania było dokonanie przeglądu stanu wiedzy i doświadczeń praktycznych na temat funkcjonowania i doskonalenia systemów zarządzania. Motywem przewodnim były doświadczenia i nowe koncepcje związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością, a także inne zagadnienia z uwzględnieniem aspektów zarządzania jakością w usługach społecznych. Zakres tematyczny monografii obejmuje takie zagadnienia, jak: problemy zarządzania jakością w organizacjach, zarządzanie kapitałem społecznym, etyka w zarządzaniu, zarządzanie projektami, innowacjami i ryzykiem, orientacja na klienta, satysfakcja klienta, integracja systemów zarządzania, TQM i znormalizowane systemy zarządzania, systemy zarządzania jakością wyrobów i usług, zarządzanie jakością w administracji publicznej oraz w organizacjach typu: fundacje i stowarzyszenia.

AGNIESZKA CHOLEWA-WÓJCIK
OPAKOWANIE I JEGO ROLA W PROJEKTOWANIU PRODUKTU ZINEGROWANEGO W ASPEKCIE POTRZEB I WYMAGAŃ KONSUMENTÓW
Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2018, ISBN 978-83-942362-8-1, format B5, stron 250.


W opracowaniu wykazano rolę i znaczenie opakowania jako immanentnego elementu w procesie opracowywania nowych produktów. Opracowano teoretyczny model projektowania produktu zintegrowanego oraz możliwość różnicowania oferty rynkowej poprzez dobór cech i elementów zarówno wyrobu, jak i jego opakowania. Pozwoliło to na wypełnienie luki w literaturze przedmiotu w postaci braku wieloaspektowego, kompleksowego spojrzenia na rolę i znaczenie opakowań, jako inherentnego elementu projektowanego produktu zintegrowanego.

 

MAREK SADY
OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SERWATKI DO PRODUKKCJI NAPOJÓW PROBIOTYCZNYCH Z UDZIAŁEM SOKÓW ORAZ PRZECIERÓW OWOCOWYCH I WARZYWNYCH
Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2019, ISBN 978-83-942362-9-8, format B5, stron 159.

W opracowaniu oceniono wpływ wybranych czynników na skład, właściwości funkcjonalne i cechy sensoryczne probiotycznych napojów serwatkowych z udziałem soków oraz przecierów owocowych i warzywnych. Stwierdzono, że serwatka korzystnie wpłynęła na właściwości funkcjonalne napojów, głównie poprzez poprawę przeżywalności bakterii probiotycznych oraz zwiększenie poziomu cennych pod względem zdrowotnym związków, głównie białek i składników mineralnych. Uzupełnieniem tych składników były związki o działaniu przeciwutleniającym: polifenole oraz kwas askorbinowy, a także błonnik pokarmowy, których źródłem w napojach były surowce owocowo-warzywne. Ze względu na cechy sensoryczne napojów, serwatka kwasowa jest surowcem bardziej przydatnym do produkcji tego typu wyrobów niż serwatka podpuszczkowa.

 

Warunki płatności:Zamówienia: prowadzimy sprzedaż wysyłkową. Zamówienia można składać:

– internetowo, przesyłając e-mail na adres: redakcja @ pttz.org*.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (012) 662-48-30.

– Instytucje i Firmy: w cenę książki wliczony jest koszt wysyłki. Należność płatna na konto Wydawnictwa po otrzymaniu przez Zamawiającego przesyłki z książkami i fakturą. W zamówieniach od Instytucji prosimy o podanie danych adresowych nabywcy oraz NIP.
Osoby prywatne: zamówienia są realizowane po otrzymaniu przedpłaty na konto Wydawnictwa. W zamówieniu prosimy o podanie danych adresowych Zamawiającego.

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ
30-149 Kraków, ul. Balicka 122
tel. (012) 662-48-30; 609-800-458
e-mail: redakcja @ pttz.org*    NIP: 521-30-62-223
Konto: Santander Bank    70 1910 1048 0009 1444 1121 0001

*Po skopiowaniu adresu do programu pocztowego proszę usunąć wolne miejsca wokół symbolu @ . Wstawiono je w celu ograniczenia SPAM-u w poczcie adresata.