ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ADRIANA NOWAK

Tytuł

Wzrost i przeżywalność bakterii probiotycznych w obecności heterocyklicznych amin aromatycznych

Streszczenie

Heterocykliczne aminy aromatyczne (HCA) spożywane wraz z termicznie przetworzonym mięsem mogą przyczyniać się do rozwoju raka jelita grubego. W pracy badano wpływ amin IQ, MeIQx oraz PhIP (każda w stężeniu 5 i 25 μg/ml) na wzrost (24-godzinna hodowla w pożywce MRS) i przeżywalność (do 120 h inkubacji w buforze fosforanowym) czterech szczepów probiotycznych z rodzaju Lactobacillus. Zaobserwowano, że żadne z badanych stężeń HCA nie wpływało na wzrost bakterii. Wyższe stężenie IQ (25 μg/ml) obniżało żywotność szczepu Lb. casei 0900 od 24 h inkubacji. Aminy MeIQx i PhIP obniżały żywotność Lb. paracasei 0919 również od 24 h inkubacji. Generalnie liczba żywych komórek obniżyła się z 109 jtk/ml do 108 jtk/ml. Trzy szczepy były całkowicie oporne na obecność PhIP podczas 120 h inkubacji. Uzyskane rezultaty wskazują, że badane szczepy probiotyczne zachowują wysoką żywotność w obecności testowanych amin i prawdopodobnie mogą wiązać się z nimi w jelicie grubym, po czym te zagregowane cząstki usuwane są z organizmu.

Słowa kluczowe

probiotyki, Lactobacillus, heterocykliczne aminy aromatyczne

Do pobrania