ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ALEKSANDRA M. KOCOT, MONIKA S. MRUK, MAGDALENA A. OLSZEWSKA

Tytuł

Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ w identyfikacji i ocenie aktywności fizjologicznej Lactobacillus spp. w soku z jagód goji

Streszczenie

W związku z popularyzacją trendu „Super Food” konsumenci oczekują obecności na rynku produktów o szerokim spektrum oddziaływania na organizm człowieka. Sok z jagód goji charakteryzuje się wieloma dobroczynnymi właściwościami, a wzbogacenie go w potencjalnie probiotyczne kultury Lactobacillus spp. może dodatkowo zwiększyć jego wartość biologiczną pod warunkiem zachowania przez szczepy żywotności. Celem pracy była identyfikacja i ocena aktywności fizjologicznej komórek Lactobacillus spp. w soku z jagód goji z zastosowaniem metody fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH). W celu identyfikacji Lactobacillus spp. przeprowadzono hybrydyzację z sondami oligonukleotydowymi rRNA, w tym z sondą dla domeny Eubacteria (Eub338), nonsensowną (Non338), a także dla grupy bakterii fermentacji mlekowej (Lab158) i 11 sond specyficznych dla różnych gatunków z rodzaju Lactobacillus. Analizę aktywności fizjologicznej komórek Lactobacillus spp. w soku z jagód goji przeprowadzono sondą Eub338 bezpośrednio po zaszczepieniu oraz 3., 8., 15., 22. i 29. dnia przechowywania w temp. 20 ºC (± 2 ºC) oraz 6 ºC i porównano z wynikami metody płytkowej. Metoda FISH pozwoliła na określenie przynależności gatunkowej 8 z 9 badanych szczepów, które zaklasyfikowano do L. plantarum oraz L. brevis. Wykazano ponadto, że w wyniku przechowywania soku z jagód goji w temp. 20 ºC (± 2 ºC) aktywność fizjologiczna komórek podlegała znacznym zmianom, czyli zmniejszyła się w ostatnim dniu przechowywania i po porównaniu z wynikami metody płytkowej można wskazać na stan niehodowalności komórek. Natomiast po przechowywaniu w temp. 6 ºC aktywność fizjologiczna była stabilna, gdyż liczba komórek utrzymywała się na wysokim poziomie do ostatniego dnia przechowywania. Badania przeprowadzone w tym zakresie wskazują na przydatność metody FISH w detekcji i poznawaniu fizjologii pałeczek Lactobacillus spp.

Słowa kluczowe

Lactobacillus spp., fluorescencyjna hybrydyzacja in situ, identyfikacja, aktywność fizjologiczna

Do pobrania