ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ROBERT DULIŃSKI, ŁUKASZ BYCZYŃSKI, INGA KWIECIEŃ, ADRIAN KARBOWSKI

Tytuł

Analiza wybranych parametrów bioaktywnych czarnego czosnku uzyskanego w krótkim trybie fermentacji

Streszczenie

Wprowadzenie. Czosnek (Allium sativum L.) ze względu na obecność związków siarkowych, w tym allilliny, S-allillocysteiny oraz wysoką zawartość związków polifenolowych charakteryzuje się wieloma właściwościami prozdrowotnymi. W celu wyeliminowania specyficznych, niekorzystnych – z punktu widzenia części konsumentów – cech organoleptycznych czosnek może zostać  poddany specjalnej, niskotemperaturowej obróbce termicznej, określanej mianem starzenia. Proces ten powoduje hydrolizę polii oligosacharydów (fruktany) z udziałem wewnątrzkomórkowych  enzymów (fermentacja) oraz powstanie produktów reakcji Maillarda (kondensacja cukrów z aminami). W rezultacie dochodzi do zmiany koloru, konsystencji, smaku oraz zapachu finalnego  produktu i otrzymania tzw. czarnego czosnku. Cel badań stanowiło porównanie właściwości antyoksydacyjnych oraz poziomu sumy polifenoli, profilu sacharydów, zawartości wybranych witamin z grupy B i uwolnionych aminokwasów dwóch odmian czosnku surowego i czarnego. Doświadczenia przeprowadzono z wykorzystaniem komercyjnego urządzenia do skróconej fermentacji firmy TIROSS. Proces przebiegał w temperaturze 70 °C w czasie 192 godzin. Ilość uwolnionych aminokwasów oznaczano metodą z ninhydryną, zawartość polifenoli  ustalono z zastosowaniem odczynnika Folina-Ciocâlteu, właściwości antyoksydacyjne z wykorzystaniem wolnego rodnika DPPH, a zawartość wybranych witamin z grupy B oraz profil  sacharydów technikami HPLC.
Wyniki i wnioski. Otrzymane wyniki wskazują na wzrost aktywności antyoksydacyjnej, sumy polifenoli oraz zawartości witaminy B2 przy jednoczesnym spadku poziomu wolnych aminokwasów i tiaminy w czosnku otrzymanym po procesie starzenia. Projekt jest wpisany w ogólnoświatowy trend związany z modelem odżywiania ukierunkowanego na dietę wegańską i  poszukiwania nowych, prozdrowotnych składników czy receptur z surowców o już wstępnie potwierdzonych atrybutach, jako składniki żywności funkcjonalnej.

Słowa kluczowe

czosnek, fermentowany czosnek, witaminy B, antyoksydanty, HPLC

Do pobrania