ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANNA MIECZKOWSKA, DARIUSZ KOKOSZYŃSKI, RAFAŁ WASILEWSKI, ZENON BERNACKI

Tytuł

Skład tuszki i jakość mięsa bażantów zwyczajnych (Phasianus colchicus colchicus) w zależności od płci ptaków

Streszczenie

Celem pracy była ocena składu tuszek i jakości mięsa 16-tygodniowych kogutów i kur bażantów rzeźnych (Phasianus colchicus colchicus) odchowywanych w systemie intensywnym. Badaniami objęto 80 bażantów zwyczajnych, które przez cały okres doświadczenia przebywały w pomieszczeniu zamkniętym. Ptaki żywiono ad libitum przemysłowymi pełnoporcjowymi mieszankami paszowymi dla bażantów rzeźnych zgodnie z zaleceniami hodowlanymi. Po 16 tygodniach odchowu wybrano do uboju po 16 samców i 16 samic o masie ciała zbliżonej do średniej dla danej płci. W wieku 16 tygodni samce cechowały się istotnie (p ≤ 0,01) większą: masą ciała (1251,4 g), masą tuszki patroszonej z szyją (870,9 g) i masą podrobów (46,7 g) w porównaniu z samicami (odpowiednio: 903,7, 628,9 i 37,9 g). Wydajność rzeźna 16- tygodniowych samców i samic bażancich była taka sama i wynosiła 69,6 %. Odsetek mięśni nóg w patroszonej tuszce samców był istotnie (p ≤ 0,05) większy (25,2 %) niż samic (23,7 %). Płeć ptaków nie miała istotnego wpływu na wartości pH15 i zmienne barwy L*, a* i b*, a także na profil kwasów tłuszczowych i udział Na, K, Zn, Mg, Ca i Fe w mięśniach piersiowych i mięśniach nóg bażantów zwyczajnych w wieku 16 tygodni. Udział kwasów tłuszczowych nienasyconych (UFA) w lipidach mięśni ocenianych ptaków był większy niż kwasów nasyconych (SFA). Mięśnie piersiowe zawierały więcej kwasów UFA niż mięśnie nóg.

Słowa kluczowe

bażant, skład tuszki, pH, barwa mięsa, kwasy tłuszczowe

Do pobrania