ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

DOROTA KOWALSKA, ANDRZEJ GUGOŁEK, PAWEŁ BIELAŃSKI

Tytuł

Zależności między otłuszczeniem tuszki a zawartością tłuszczu śródmięśniowego, profilem kwasów tłuszczowych i kruchością mięsa królików

Streszczenie

Celem pracy była ocena zależności między otłuszczeniem poszczególnych partii tuszki króliczej a zawartością tłuszczu śródmięśniowego, profilem kwasów tłuszczowych i kruchością mięsa królików rasy nowozelandzkiej białej (NB) i popielniańskiej białej (PB). Badaniami objęto po 20 osobników z każdej rasy. Króliczęta po odsadzeniu w 35. dniu żywiono do 90. dnia życia ad libitum pełnoporcjowymi mieszankami paszowymi o zawartości: 15,3 % białka ogólnego, 3,55 % tłuszczu surowego i 11,5 % włókna surowego. Zwierzęta poddano ubojowi w wieku 90 dni. Króliki rasy NB w stosunku do rasy PB charakteryzowały się istotnie większą zawartością tłuszczu  śródmięśniowego w mięśniach międzyżebrowych (p ≤ 0,05), odpowiednio: 12,83 % i 10,39 %, w mięśniach powłok brzusznych (p ≤ 0,05), odpowiednio: 9,06 % i 6,03 % oraz w combrze (p ≤ 0,01), odpowiednio: 1,52 % i 1,01 %. Najwięcej białka oznaczono w mięśniach combra królików rasy PB (23,56 %), a najmniej – w mięśniach powłok brzusznych królików rasy NB (20,19 %). Pomiędzy rasami wystąpiły istotne (p ≤ 0,01) różnice pod względem zawartości białka w części przedniej i combrze – na korzyść rasy PB. Profil kwasów tłuszczowych mięsa różnicował badane rasy, co może wynikać z niejednakowego czasu uzyskiwania jego pełnej dojrzałości. W mięsie analizowanych ras, pochodzącym z combra stwierdzono istotną (p ≤ 0,01) dodatnią zależność pomiędzy zawartością tłuszczu okołonerkowego a podskórnego i narządowego ogółem (odpowiednio: r = 0,94 i 0,87). Podobnie, w części przedniej królików PB stwierdzono zależność pomiędzy tłuszczem łopatkowym a podskórnym i narządowym ogółem (r = 0,79). Większa zawartość tłuszczu śródmięśniowego w mięsie combra królików NB była istotnie (p ≤ 0,05) dodatnio skorelowana z ilością tłuszczu okołonerkowego (r = 0,70).

Słowa kluczowe

króliki rasy nowozelandzkiej białej (NB), króliki rasy popielniańskiej białej (PB), otłuszczenie, tłuszcz śródmięśniowy, kwasy tłuszczowe

Do pobrania