ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

DOROTA OGRODOWSKA, RYSZARD ZADERNOWSKI, MAŁGORZATA TAŃSKA, SYLWESTER CZAPLICKI

Tytuł

Właściwości fizyczne nasion amarantusa (Amaranthus cruentus) pochodzącego z różnych rejonów uprawy w Polsce

Streszczenie

Celem pracy było określenie zmienności cech fizycznych nasion amarantusa w zależności od rejonu uprawy oraz roku zbioru. Materiał do badań stanowiły nasiona Amaranthus cruentus odmiany Aztek, pochodzące ze zbiorów w 2006, 2007 i 2008 r., z upraw zlokalizowanych w województwach: lubelskim, małopolskim oraz dolnośląskim. Oznaczono podstawowe cechy masowe (masę 1000 nasion, gęstość w stanie zsypnym i porowatość) i powierzchniowe (kąt usypu, kąt zsypu i współczynnik tarcia). Cechy geometryczne (długość, szerokość, średnicę zastępczą, obwód rzutu, pole powierzchni rzutu i kolistość rzutu) oraz barwę nasion analizowano, stosując technikę cyfrowej analizy obrazu. Stwierdzono, że największą masą 1000 nasion charakteryzowała się próbka pochodząca z plantacji w Piaskach Górnych z roku 2008 (0,79 g). Gęstość w stanie zsypnym nasion amarantusa w zależności od roku oraz miejsca uprawy mieściła się w przedziale od 819,56 kg/mdo 867,48 kg/m3. Wartość kąta usypu zawierała się w przedziale od 25,6° (próbki z okolic Lublina) do 30,6° (próbki z Piasków Górnych) – rok 2008 oraz kątem zsypu zawierającym się w przedziale od 22,7° do 29,4°z plantacji z okolic Lublina, odpowiednio w roku 2008 i 2007. Nasiona amarantusa uprawianego w 2007 r. w Piaskach charakteryzowały się najmniejszą długością (1,27 mm) oraz szerokością (1,10 mm). Natomiast nasiona roślin uprawianych w tym samym regionie, lecz w 2008 r. miały największą długość (1,39 mm) oraz szerokość (1,20 mm). Jaśniejsze okazały się nasiona pochodzące z roku 2008, w przypadku których składowa L* wynosiła > 86 %.

Słowa kluczowe

amarantus, nasiona, cechy powierzchniowe, cechy masowe, cechy geometryczne, barwa

Do pobrania