ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

GRZEGORZ S. KOSTELECKI, BEATA PIÓRECKA, PAWEŁ JAGIELSKI

Tytuł

Stan wdrożenia systemu HACCP w szpitalach województwa śląskiego

Streszczenie

Wdrożenie systemu HACCP zapewniającego bezpieczeństwo zdrowotne żywności dotyczy każdego zakładu żywienia zbiorowego, w tym kuchni działających w szpitalach oraz firm cateringowych. Przy prawnym funkcjonowaniu system ten pozwala na zmniejszenie kosztów leczenia związanego z ewentualnym wystąpieniem zatruć i/lub zakażeń pokarmowych, które w przypadku osób chorych mogą być poważnym zagrożeniem ich zdrowia i życia. Celem pracy była ocena stopnia wdrożenia systemu HACCP i przedstawienie jego funkcjonowania w placówkach zapewniających żywienie pacjentów szpitali województwa śląskiego. W 2016 roku przeprowadzono badania ankietowe wśród pracowników odpowiedzialnych za organizację żywienia. Ankietę przesłano do 69 szpitali, a odpowiedzi otrzymano z 50 placówek, w tym: 21 wojewódzkich, 20 powiatowych, 7 klinicznych oraz 2 prywatnych. Tylko 34 % szpitali uczestniczących w badaniach miało kuchnie we własnej strukturze organizacyjnej, natomiast w 2/3 placówek usługę żywienia pacjentów realizowały firmy cateringowe, w tym 16 % szpitali dzierżawiło pomieszczenia swojej kuchni tym firmom. Według deklaracji osób organizujących żywienie system HACCP został w pełni wdrożony w połowie placówek, w 26 % szpitali nadal trwa jego wdrażanie, a 24 % nie podjęto się jego wdrażania. Wdrożenie systemu HACCP zależało od przyjętej formy organizacji żywienia pacjentów. Wśród szpitali, w których żywienie prowadziła firma cateringowa, tylko 48 % miało wdrożony system HACCP, natomiast 2/3 placówek dysponujących własną kuchnią zadeklarowało jego pełne wdrożenie. Żadna z osób odpowiedzialnych za organizację żywienia w szpitalach, które wydzierżawiły pomieszczenia własnej kuchni firmie cateringowej, nie deklarowała pełnego wdrożenia systemu HACCP. W badaniu potwierdzono, że na stopień wdrożenia systemu HACCP wpływ miały wiedza i kompetencje osób odpowiedzialnych za organizację żywienia w szpitalach. Dyrekcje szpitali powinny nadal zapewniać skuteczny tryb szkoleń dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie i funkcjonowanie tego systemu.

Słowa kluczowe

system HACCP, bezpieczeństwo żywności, żywienie zbiorowe, szpitale, ocena wdrożenia systemu HACCP

Do pobrania