ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

IZABELA PODGÓRSKA, EWA SOLARSKA

Tytuł

Ocena jakości mikrobiologicznej herbat ziołowych w saszetkach

Streszczenie

Celem badań było określenie mikrobiologicznego zanieczyszczenia herbat ziołowych w saszetkach, dostępnych w placówkach sprzedaży detalicznej w Lublinie oraz określenie składu jakościowego występujących w nich grzybów mitosporowych. Badaniami objęto 7 rodzajów herbat ziołowych z takich surowców, jak: melisa, pokrzywa, mięta, koper włoski, lipa, rumianek oraz szałwia. W przeprowadzonym doświadczeniu oznaczono ogólną liczbę bakterii, drożdży, grzybów mitosporowych i bakterii z gatunku Escherichia coli oraz wykonano analizę na obecność pałeczek Salmonella i gronkowców koagulazododatnich. Stwierdzono, że ogólna liczba bakterii mezofilnych tlenowych, drożdży i grzybów mitosporowych mieściła się w zakresie odpowiednio [jtk·g-1]: 103 ÷ 107, 103 ÷ 104 oraz 102 ÷ 105. Herbaty ziołowe w saszetkach zawierające pokrzywę oraz miętę były najbardziej zanieczyszczone przez bakterie i grzyby mitosporowe. Nie spełniały one wymagań czystości mikrobiologicznej zawartych w Farmakopei Polskiej (wyd. X). Skład jakościowy grzybów mitosporowych w badanych suszach roślinnych był zróżnicowany, należały one łącznie do 10 rodzajów, takich jak: Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Cladosporium, Fusarium, Mucor, Penicillium, Phoma, Rhizopus, Trichoderma. We wszystkich ocenianych próbach herbat ziołowych największy udział miały grzyby z rodzajów Aspergillus, Fusarium i Penicillium. Zastrzeżenia budził stan sanitarno-higieniczny herbat z suszu pokrzywy i mięty, w których wykryto skażenie przez bakterie E. coli na poziomie 102 jtk·g-1. W żadnej z badanych prób nie stwierdzono natomiast obecności bakterii Salmonella oraz gronkowców koagulazododatnich.

Słowa kluczowe

zioła suszone, jakość mikrobiologiczna, bakterie, drożdże, grzyby mitosporowe

Do pobrania