ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

KATARZYNA NEFFE-SKOCIŃSKA, KATARZYNA DYBKA-STĘPIEŃ, HUBERT ANTOLAK

Tytuł

Izolacja i identyfikacja szczepów bakterii kwasu octowego o potencjalnych właściwościach prozdrowotnych

Streszczenie

Celem pracy była izolacja i identyfikacja szczepów bakterii kwasu octowego (AAB) w systemie polifazowym oraz wstępne zdefiniowanie in vitro ich potencjalnych właściwości probiotycznych w warunkach laboratoryjnych. Materiał do izolacji bakterii kwasu octowego stanowiły owoce sezonowe pochodzące z lokalnych upraw z województwa mazowieckiego i łódzkiego oraz kultura startowa do produkcji Kombuchy.  Identyfikację szczepów przeprowadzono z zastosowaniem systemu polifazowego bazującego na charakterystyce morfologicznej, uzdolnieniach biochemicznych i identyfikacji genetycznej. Na podstawie  otrzymanych wyników utworzono kolekcję szczepów AAB bezpiecznych dla zdrowia ludzi, następnie określono  antybiotykowrażliwość na 12 wybranych substancji bakteriobójczych i wykonano testy in vitro przeżywalności  wyselekcjonowanych szczepów w warunkach modelowego przewodu pokarmowego człowieka. Na podstawie  analizy fenotypu i sekwencjonowania genu 16S rRNA spośród 9 izolatów bakterii kwasu octowego do badań  wybrano 3 szczepy należące do gatunku Gluconobacter oxydans: H31 wyizolowany z czarnej porzeczki oraz H30 i  H32 – z kultury startowej do produkcji herbaty Kombucha. Stwierdzono, że 2 szczepy: G. oxydans H30  wyizolowany z Kombuchy i G. oxydans H31 pochodzący z czarnej porzeczki charakteryzują się dobrą  przeżywalnością średnio na poziomie 6 log jtk/ml podczas pasażu przez modelowy układ pokarmowy człowieka i  tym samym spełniają jedno z podstawowych kryteriów dla bakterii potencjalnie probiotycznych. Wszystkie badane  szczepy wykazywały zbliżoną antybiotykowrażliwość. Przeprowadzona diagnostyka wyselekcjonowanych  szczepów bakterii kwasu octowego stanowi podstawę do dalszych badań tych mikroorganizmów w kierunku  potwierdzenia pozostałych cech probiotycznych.

Słowa kluczowe

bakterie kwasu octowego (AAB), probiotyki, przeżywalność in vitro, owoce, Kombucha

Do pobrania