ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JULIA OLECHNOWICZ, HALINA STANIEK

Tytuł

Ocena zawartości wybranych pierwiastków w różnych rodzajach czekolad

Streszczenie

Celem pracy była ocena zawartości wybranych pierwiastków (Ca, Mg, Cu, Fe, Mn i Zn) w różnych rodzajach czekolad. Analizie poddano 20 czekolad, w tym: białe (B), mleczne (M) i gorzkie (G) o różnej zawartości masy kakaowej. Pogrupowano je według zawartości suchej masy kakaowej następująco [%]: G6 – 60, G7 – 70, G8 – do 85, G9 – 90. Suchą masę w próbkach oznaczono metodą suszarkowo-wagową. Oznaczenie zawartości Ca, Mg, Cu, Fe, Mn i Zn wykonano metodą płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej (F-AAS) przy użyciu spektrometru AAS-3 Carl-Zeiss po uprzedniej mineralizacji próbek techniką spopielenia w piecu muflowym. Zaobserwowano istotnie większą zawartość Mg, Fe, Zn, Mn oraz Cu w czekoladach gorzkich w porównaniu z czekoladami mleczną i białą. Zawartość tych pierwiastków była tym większa, im większy był udział kakao w czekoladzie. W czekoladach gorzkich zawartość magnezu wynosiła 1545,40  ÷ 2862,55 μg/g s.m. Wykazano także znaczne ilości cynku (356,70 ÷ 511,35 μg/g s.m.) i żelaza (127,47 ÷ 155,74 μg/g s.m.), a mniejsze – miedzi (16,49 ÷ 25,37 μg/g s.m.) i manganu (15,85 ÷ 21,46 μg/g s.m.). Z kolei w czekoladach mlecznych i białych przeważał wapń, którego zawartość wahała się w granicach 3396,21 ÷ 4313,44 μg/g s.m. Czekolady gorzkie o większej zawartości suchej masy kakaowej mogą być dobrym źródłem Mg, Fe, Zn oraz Mn i Cu w diecie. Natomiast znaczącymi nośnikami wapnia mogą być czekolady białe i mleczne.

Słowa kluczowe

czekolada, rodzaje czekolad, pierwiastki, zawartość

Do pobrania