ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JUSTYNA KOZIOŁ, KATARZYNA SKRZYPCZAK, WALDEMAR GUSTAW, ADAM WAŚKO

Tytuł

Wpływ preparatów białek mleka na wzrost bakterii z rodzaju Bifidobacterium

Streszczenie

Probiotyczne szczepy z rodzaju Bifidobacterium słabo namnażają się w mleku. Celem niniejszej pracy była modyfikacja podłoża Garchesa przez zmianę źródła azotu na wybrane preparaty białek mleka oraz sprawdzenie ich zdolności do stymulowania wzrostu bakterii  probiotycznych i potencjalnie probiotycznych z rodzaju Bifidobacterium. Najwyższą aktywnością proteolityczną charakteryzowały się  szczepy Bi30 i KD14, nieznacznie niższe wartości oznaczono w przypadku pozostałych szczepów z rodzaju Bifidobacterium. Najkorzystniejszą dla wzrostu szczepu Bb-12 pożywką z dodatkiem preparatów białek serwatkowych było podłoże  zawierające izolat białek serwatkowych (WPI) (1,2×108 jtk/ml). Na podstawie wyników uzyskanych po hodowli szczepu KN29 stwierdzono,  że składnikiem podłoża hodowlanego zaprojektowanego przy użyciu modelu Placketta-Burmana, w największym stopniu  stymulującym wzrost tego szczepu, były WPI oraz α-laktoalbumina (α-la). Największe zagęszczenia komórek bakterii szczepu Bb-12 i KN29  uzyskano podczas wzrostu na podłożach z dodatkiem kazeinaniu sodu (KNa) i kazeinianu wapnia (KCa), a w przypadku preparatów  białek serwatkowych – WPI i α-la.

Słowa kluczowe

Bifidobacterium, aktywność proteolityczna, plan Placketta-Burmana, WPI, α-laktoalbumina

Do pobrania