ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MAGDALENA GRUDZIŃSKA, KAZIMIERA ZGÓRSKA

Tytuł

Wpływ zawartości cukrów w bulwach ziemniaka na barwę czipsów

Streszczenie

Celem podjętych badań było określenie zależności między zawartością cukrów w bulwach ziemniaka a barwą wykonanych z nich chipsów. Materiał badawczy stanowiło 11 odmian bulw ziemniaka. Badania prowadzono w latach 2003 – 2007. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono istotne korelacje między barwą czipsów a zawartością cukrów redukujących ( r = – 0,87) oraz sacharozy (r = – 0,60). Wraz ze wzrostem zawartości sacharozy w bulwach wzrasta w nich zawartość cukrów redukujących (r = 0,86). Wykazano również istotne zależności pomiędzy zawartością skrobi w bulwach ziemniaka a zawartością cukrów redukujących (r = – 0,74) i sacharozy (r = 0,64). Współczynniki korelacji zależały istotnie od odmiany. Najwyższymi współczynnikami korelacji pomiędzy barwą czipsów a zawartością cukrów redukujących w bulwach charakteryzowały się odmiany Victoria i Nora. Natomiast w przypadku odmian Gracja, Augusta, Kuklik, Cekin i Raja  najsilniejsze zależności, wyrażone wysokimi wartościami współczynników korelacji, wystąpiły pomiędzy barwą czipsów a zawartością sacharozy w bulwach.

Słowa kluczowe

ziemniak, odmiana, barwa chipsów, cukry redukujące, sacharoza, skrobia

Do pobrania