ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MAREK ADAMSKI, JOANNA KUCHARSKA-GACA, JOANNA KUŹNIACKA, EMILIA KOWALSKA, RAFAŁ CZARNECKI

Tytuł

Wpływ wybranych czynników na wydajność rzeźną i jakość mięsa gęsiego

Streszczenie

W pracy dokonano przeglądu wyników badań dotyczących wpływu wybranych czynników na wydajność rzeźną i jakość mięsa gęsi o różnym pochodzeniu. W opracowaniu uwzględniono gęsi: Białe Kołudzkie®, Zatorskie, Biłgorajskie, Lubelskie, Kieleckie, Podkarpackie, Garbonose, Pomorskie, Suwalskie, Rypińskie, Kubańskie, Białe Włoskie. Badacze wykazali, że skład chemiczny oraz właściwości mięsa gęsiego zależą istotnie od czynników genetycznych, płci, wieku a także od żywienia ptaków w okresie odchowu. Genotyp jest czynnikiem, który determinuje większość cech dysekcyjnych tuszki i wskaźników jakościowych mięsa. Żywienie różnicuje masę ciała, wydajność rzeźną i udział poszczególnych elementów tuszki oraz podstawowy skład chemiczny mięsa. Czynnik ten oddziałuje również na zawartość tłuszczu w tuszce i skład kwasów tłuszczowych. Wraz z wiekiem następuje istotny wzrost: masy ciała, udziału mięśni piersiowych i tłuszczu sadełkowego w tuszce oraz udziału kwasów monoenowych w mięśniach piersiowych. W badaniach nad oddziaływaniem płci wykazano, że czynnik ten wpływa przede wszystkim na masę ciała, wydajność rzeźną, udział mięśni w tuszce, zawartość skóry z tłuszczem podskórnym oraz na zawartość tłuszczu sadełkowego w masie tuszki.

Słowa kluczowe

gęś, żywienie, genotyp, wiek, jakość mięsa

Do pobrania