ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MARIA WACHOWIAK, JAN KIRYLUK

Tytuł

Próba opracowania metody szacowania zawartości β-glukanów w otrębach owsianych

Streszczenie

Celem badań było opracowanie prostej i taniej metody oznaczania zawartości β-glukanów jako narzędzia kontroli procesu produkcji otrąb owsianych i jakości produktu finalnego. Materiał doświadczalny stanowiły handlowe otręby owsiane, które poddano rozdrabnianiu i sortowaniu. Wydzielono 3 frakcje o zróżnicowanej zawartości β-glukanów. Przez zmieszanie odpowiednich iloci tych frakcji uzyskano 10 mieszanek o zawartości β-glukanów od 2 do 7%. Z prób sporządzano kwaśne ekstrakty i mierzono ich lepkość dynamiczną. Zmiennymi w doświadczeniach były: skład granulacyjny prób, czas rozpoczęcia pomiaru lepkości od chwili sporządzenia ekstraktu, stężenie ekstraktu, zawartość tłuszczu w próbach. Wzrost zawartości β-glukanów w mieszankach otrąb owsianych od 2 do 7% powodował proporcjonalny wzrost lepkości kwaśnych ekstraktów z tych mieszanek od 1,5 do 10cP. Odtłuszczenie otrąb owsianych przed przygotowaniem kwaśnych ekstraktów nie miało statystycznie istotnego wpływu na lepkość tych ekstraktów. Na podstawie pomiarów lepkości dynamicznej kwaśnych ekstraktów – przy zachowaniu sposobu przygotowania prób oraz warunków prowadzenia pomiarów lepkości, określonych w niniejszej pracy – można szacować zawartość β-glukanów w otrębach owsianych.

Słowa kluczowe

ziarno owsa, β-glukany, lepkość dynamiczna

Do pobrania