ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MARTA CIECIERSKA, MIECZYSŁAW OBIEDZIŃSKI

Tytuł

Występowanie WWA w preparatach do początkowego i dalszego żywienia niemowląt oraz w żywności dla małych dzieci w odniesieniu do wymagań prawa żywnościowego Unii Europejskiej

Streszczenie

Celem pracy było określenie zanieczyszczenia przez WWA – w tym 4 związki z grupy tzw. lekkich WWA wg EPA oraz 15 związków wytypowanych do badań przez Komitet Naukowy UE – wybranych preparatów do początkowego i dalszego żywienia niemowląt oraz żywności dla małych dzieci. Materiał badawczy stanowiły dostępne na rynku preparaty: początkowe mleko dla niemowląt i mleko następne oraz żywność dla małych dzieci, w tym obiadki i zupki. Metodyka badań obejmowała ekstrakcję tłuszczu, wyizolowanie WWA z matrycy tłuszczowej przy zastosowaniu chromatografii żelowej (GPC) oraz jakościowe i ilościowe oznaczenie WWA przy użyciu chromatografii cieczowej z selektywnymi detektorami (HPLC–FLD/DAD). W grupie preparatów do początkowego i dalszego żywienia niemowląt, jak i żywności dla małych dzieci, zaobserwowano bardzo podobne profile jakościowe zawartości poliarenów. W większości analizowanych produktów 4 lekkie węglowodory stanowiły 100 % sumarycznej zawartości WWA. Wyniki badań WWA wskazały na bardzo niski poziom zawartości badanych związków. Obecność benzo[a]pirenu wykryto jedynie w przypadku dwóch rodzajów zupek. Uwzględniając dopuszczalny maksymalny poziom benzo[a]pirenu w badanej grupie produktów (1 µg/kg) jednoznacznie stwierdzono, że analizowane produkty w pełni spełniają wymogi prawa żywnościowego Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe

preparaty do początkowego i dalszego żywienia niemowląt, żywność dla małych dzieci, WWA, benzo[a]piren, zanieczyszczenia żywności

Do pobrania