ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MONIKA TWORKO

Tytuł

Badanie postaw konsumentów w zakresie relacji – higiena środowiska domowego a żywność (badania pilotażowe)

Streszczenie

Celem pracy było określenie wpływu szeroko rozumianej higieny środowiska domowego na jakość zdrowotną posiłków przygotowywanych w domu. Badania przeprowadzono za pomoc kwestionariusza ankietowego. Obejmowały one 50 losowo wybranych gospodarstw domowych z dwóch województw (mazowieckiego i podkarpackiego). Wykazano nieprawidłowości związane z higieną środowiska domowego (np. zwracanie niedostatecznej uwagi na termin przydatności produktu żywnościowego do spożycia), nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny (np. układanie produktów w chłodziarce na przypadkowych półkach). Głównym źródłem wiedzy respondentów z zakresu higieny środowiska domowego były informacje wyniesione z domu rodzinnego (86%), natomiast w mniejszym stopniu z radia, telewizji i czasopism (26–36%). Analizowane wyniki wskazuj na potrzebę dalszych badań w tym zakresie, co mogłoby stanowić cenne źródło informacji służącej edukacji dotyczącej bezpieczeństwa żywności, tak aby zredukować przypadki zatrucia żywnością w domu.

Słowa kluczowe

higiena środowiska domowego, bezpieczeństwo żywności

Do pobrania