ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MAGDALENA GAJEWSKA, ANNA GŁOWACKA

Tytuł

Ocena zawartości wybranych mykotoksyn w suszonych owocach dostępnych w sprzedaży detalicznej w sklepach ekologicznych i hipermarketach

Streszczenie

Celem pracy było określenie poziomu zanieczyszczenia aflatoksynami i ochratoksyną A suszonych owoców dostępnych w sprzedaży detalicznej, w sklepach ekologicznych i hipermarketach województwa łódzkiego. Ocenę zawartości mykotoksyn wykonano metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z oczyszczaniem w kolumnie powinowactwa immunologicznego (IAC) i detekcją fluorescencyjną. Badaniami objęto 5 rodzajów produktów: daktyle, figi, banany, morele oraz rodzynki. Łącznie przebadano 117 próbek. Uzyskane wyniki badań  dotyczące poziomu zanieczyszczenia mykotoksynami badanych owoców oceniono pod względem przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów określonych w obowiązujących aktach prawnych. Średnia zawartość  aflatoksyn w suszonych owocach była zróżnicowana, lecz nie przekraczała poziomu 2,4 μg/kg. Mykotoksyny te  wykryto w 17 % analizowanych próbek. W większości produktów pochodzących ze sklepów ekologicznych  aflatoksyny były nieobecne z wyjątkiem 2 próbek fig oraz 2 próbek rodzynek. W suszonych owocach zakupionych  w hipermarketach jedynie w bananach nie wykryto obecności tych mykotoksyn. Najbardziej zanieczyszczoną  aflatoksynami grupą produktów były rodzynki (średnio 2,4 μg/kg), przy czym w jednej próbce odnotowano  przekroczenie dopuszczalnego poziomu (4,9 μg/kg). W suszonych owocach zanieczyszczenie ochratoksyną A  kształtowało się na zróżnicowanym poziomie w zależności od rodzaju produktu. Obecność tej mykotoksyny  stwierdzono w 22 % analizowanych próbek. Występowała ona we wszystkich rodzajach produktów, z wyjątkiem  bananów i moreli zakupionych w sklepach ekologicznych. Największą średnią zawartość ochratoksyny A  stwierdzono w rodzynkach zakupionych w hipermarketach (8,6 μg/kg), przy czym w jednej próbce (12,4 μg/kg)  odnotowano przekroczenie dopuszczalnego poziomu.

Słowa kluczowe

suszone owoce, aflatoksyny, ochratoksyna A, HPLC

Do pobrania