ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

KRZYSZTOF POLEWSKI, DANUTA NAPIERAŁA

Tytuł

Pomiary absorpcji i fluorescencji kompleksów amylozy w detergencie kationowym używając różu bengalskiego jako sondy fluorescencyjnej

Streszczenie

W celu określenia wpływu detergentów na proces powstawania kompleksu amyloza-barwnik przeprowadzono pomiary absorpcji oraz fluorescencji różu bengalskiego w obecności kationowego detergenta bromku tetradodecyltriethyloammoniowego, TDABr. Pomiary wygaszania fluorescencji różu bengalskiego pozwoliły wyznaczyć stałą tworzenia kompleksu między barwnikiem a amylozą. Parametry termodynamiczne obliczono z temperaturowych zależności stałych tworzenia kompleksu. Pomiary czasów życia fluorescencji pozwoliły na określenie środowiska oraz rozkładu barwnika w badanym układzie. Ilość amylozy wzrastająca od 0.1% do 2% prowadzi do zmian w widmach absorpcji i fluorescencji barwnika. Pojawienie się przy 623 nm punktu izosbestycznego wskazuje na powstanie kompleksu pomię­dzy amylozą a barwnikiem. Ten proces zostaje potwierdzony w pomiarach widm fluorescencji, w których obserwuje się zmniejszenie natężenia oraz przesunięcie maksimum w stronę fal dłuższych. Dodanie kationowego detergenta do układu 1.75% amylozy z barwnikiem powoduje, że maksimum fluorescencji przesuwa się do 600 nm, a natężenie emisji zmniejsza się pięciokrotnie w porównaniu z układem bez detergenta. Obliczone wartości entalpii i entropii mają dodatnie wartości co stanowi wskazówkę, że oprócz procesów elektrostatycznych w tworzeniu kompleksu uczestniczą także oddziaływania hydrofobowe. Obliczone stałe wskazują, że obecność detergentu czterokrotnie ułatwia tworzenie kompleksu z amylozą.

Do pobrania