ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ALEKSANDRA OŁDAK, DOROTA ZIELIŃSKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Tytuł

Porównanie aktywności antagonistycznej wykazywanej przez szczepy bakterii fermentacji mlekowej wyizolowane z różnych rodzajów żywności tradycyjnej

Streszczenie

Celem pracy była statystyczna analiza związków pomiędzy źródłem izolacji 66 szczepów bakterii fermentacji mlekowej (LAB), ich przynależnością filogenetyczną do określonego rodzaju i gatunku a wykazywanymi właściwościami przeciwdrobnoustrojowymi w stosunku do bakterii Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis i Escherichia coli. Analizę przeprowadzono na podstawie danych zebranych w trakcie badań w latach 2014 – 2019, prowadzonych w Zakładzie Higieny i Zarządzania Jakością Żywności Katedry Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zebrane dane obejmowały średnice stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów wskaźnikowych obserwowane w metodzie dyfuzyjnej studzienkowej, w której jako czynnik hamujący wykorzystywano pełne hodowle LAB (WBC), bezkomórkowy płyn pohodowlany (CFS) oraz zneutralizowany, traktowany katalazą, płyn pohodowlany (CFN). Spośród analizowanych szczepów LAB najwyższą aktywność przeciwdrobnoustrojową wykazywały szczepy gatunku Lactobacillus plantarum, a najniższą – Lb. fermentum. Szczepy wyizolowane z serów regionalnych (a szczególnie z oscypka) charakteryzowały się największym antagonizmem w stosunku do L. monocytogenes, zjawisko to występowało zarówno w WBC, CFS, jak i CFN. Wykazano, że badane szczepy LAB charakteryzują się zróżnicowanymi właściwościami przeciwdrobnoustrojowymi, przy czym zróżnicowanie to jest zależne od takich czynników, jak źródło izolacji oraz przynależność filogenetyczna.

Słowa kluczowe

aktywność przeciwdrobnoustrojowa, bakterie fermentacji mlekowej, Lactobacillus, żywność tradycyjna, izolowanie

Do pobrania