ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANETA OCIECZEK, MILLENA RUSZKOWSKA

Tytuł

Porównanie właściwości sorpcyjnych ziarna wybranych odmian komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.)

Streszczenie

Celem pracy była porównawcza ocena właściwości sorpcyjnych rozdrobnionego ziarna trzech odmian komosy ryżowej: czerwonej (I), białej (II) i czarnej (III). Badania obejmowały oznaczanie zawartości i aktywności wody w rozdrobnionym ziarnie oraz wyznaczenie izoterm  sorpcji pary wodnej metodą statyczną w zakresie aktywności wody aw = 0,07 ÷ 0,98 wraz z matematycznym opisem przebiegu izoterm z  zastosowaniem modeli BET, GAB, Oswina i Pelega. Parametry obu modeli teoretycznych (BET i GAB) zostały użyte do oszacowania  pojemności warstwy monomolekularnej i powierzchni właściwej sorpcji, natomiast model GAB zastosowano także do oszacowania ogólnej  objętości kapilar oraz promienia kapilar ulegających wypełnieniu po zainicjowaniu zjawiska kondensacji kapilarnej. W celu oszacowania  parametrów badanych modeli zastosowano metodę regresji nieliniowej oraz algorytm Monte Carlo. Funkcją celu była minimalizacja sumy kwadratów reszt. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że ziarno badanych odmian komosy ryżowej różniło się początkową zawartością i aktywnością wody oraz właściwościami sorpcyjnymi. Porównanie właściwości sorpcyjnych umożliwiło wykazanie, że ziarno komosy  czarnej (III) cechowało się wyższą jakością, wyrażoną poprzez stabilność przechowalniczą uwarunkowaną znacznym rozwinięciem warstwy monomolekularnej, która zabezpiecza produkt przed niekorzystnymi zmianami związanymi ze zwiększaniem zawartości wody wolnej  podczas przechowywania produktu. Właściwości ziarna komosy ryżowej uwarunkowane jej odmianą powodują zróżnicowanie jej  właściwości sorpcyjnych. Ponadto ustalono na podstawie wartości średniego błędu kwadratowego, który był niższy niż 10 %, że modelami  najlepiej opisującymi właściwości sorpcyjne badanego ziarna były model GAB i Pelega.

Słowa kluczowe

komosa ryżowa (Chenopodium quinoa Willd.), BET, GAB, Oswin, Peleg, trwałość przechowalnicza

Do pobrania