ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

SEBASTIAN BIAŁOSKURSKI

Tytuł

Postrzeganie wybranych kryteriów innowacyjności produktów spożywczych przez konsumentów

Streszczenie

W pracy przeanalizowano zagadnienie postrzegania przez nabywców pojęcia nowego produktu spożywczego. Dokonano także oceny postrzegania przez respondentów wybranych nowych produktów żywnościowych o różnych charakterystykach. Przedstawiono również wyniki badań pierwotnych obejmujących dwa województwa (lubelskie i mazowieckie). Uwzględnienie respondentów z dwóch województw pozwoliło dokonać analizy porównawczej ich opinii o nowych produktach spożywczych. Na podstawie wyników badań pierwotnych można stwierdzić, że pojęcie nowego produktu spożywczego badani konsumenci utożsamiają przede wszystkim z produktem zaspokajającym nowe potrzeby (23 %). Znaczna grupa respondentów utożsamiała nowy produkt spożywczy z produktem w różny sposób zmodyfikowanym (21 %). Spośród rożnych charakterystyk nowych produktów spożywczych ankietowani wybierali najczęściej te o zwiększonej wartości dla nabywcy (np. charakterystyki produktów należących do kategorii żywności specjalnej) jako najlepiej przez nich postrzegane. Zatem produkty, których nowość wynikała z modyfikacji ich składu były przez respondentów relatywnie wyżej oceniane niż produkty spożywcze powstałe w wyniku np. modyfikacji opakowania. Wyniki analizy czynnikowej wskazują jednak, że modyfikacje polegające na zmianie typu lub formy opakowania były najlepiej postrzegane przez ankietowanych, mimo ich relatywnie niskich ocen punktowych. Zatem nowe produkty spożywcze zmodyfikowane w sposób widoczny dla nabywcy finalnego w większym stopniu były pozytywnie przez nich postrzegane niż nowe produkty powstałe w wyniku zmian wewnętrznych (wzbogacony skład lub zwiększona wartość dla nabywcy).

Słowa kluczowe

postrzeganie, nowy produkt, nabywcy finalni, żywność

Do pobrania