ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANNA MIKULEC, MAREK ZBOROWSKI, URSZULA CISOŃ-APANASEWICZ, ALEKSANDRA STAWIARSKA, AGNIESZKA RUDZKA, STANISŁAW KOWALSKI

Tytuł

Stan wiedzy na temat bezpieczeństwa i marnowania żywności wśród młodych konsumentów

Streszczenie

Wprowadzenie. Zachowania konsumentów i marnowanie żywności są kluczowymi czynnikami, które przyczyniają się do globalnego braku bezpieczeństwa żywnościowego. Niniejsze badanie miało na celu ocenę wiedzy młodych konsumentów w Polsce na temat bezpieczeństwa żywności i jej marnowania. Badanie przeprowadzono wśród młodych ludzi w wieku 15 ÷ 29 lat. Zbadano wpływ wykształcenia, miejsca zamieszkania i miejsca zamieszkania gospodarstwa domowego na wiedzę na temat bezpieczeństwa żywności i marnowania żywności. Badanie przekrojowe przeprowadzono w okresie od września do grudnia 2022 r., wykorzystując do zbierania danych technikę CAWI. Zapewniono anonimowość i poufność danych.
Wyniki i wnioski. Grupa respondentów liczyła 640 osób. Zaobserwowano istotne różnice w definiowaniu bezpieczeństwa żywności w grupach o różnym poziomie wykształcenia. Zdecydowana większość respondentów nie znała lub nawet nie słyszała o „5 kluczach do bezpiecznej żywności” WHO (68,1 %), Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (86.3 %) czy koncepcji zrównoważonej żywności (59.1 %). Natomiast, jeśli chodzi o kwestie strat i marnowania żywności, 86.5 % respondentów było za-znajomionych z tymi pojęciami. Aż 67.3 % respondentów przyznało się do wyrzucania żywności. Grupy różniły się istotnie zarówno pod względem wykształcenia, jak i miejsca zamieszkania. Na podstawie regresji logistycznej oszacowano, że osoby mieszkające samotnie, mieszkające w mieście oraz osoby z wykształceniem średnim i wyższym częściej zwracały uwagę na marnowanie żywności.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo żywności, młodzież, marnowanie żywności, wiedza żywieniowa

Do pobrania