ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

TOMASZ SZABLEWSKI, RENATA CEGIELSKA-RADZIEJEWSKA, ANNA KACZMAREK, JACEK KIJOWSKI

Tytuł

Konkurencyjne oddziaływania mikroorganizmów na powierzchni skorup jaj konsumpcyjnych

Streszczenie

Wykazano, że patogenne mikroorganizmy ze środowiska kurnika mogą przenosić się na powierzchnię jaj konsumpcyjnych, co stwarza ryzyko bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów – potwierdzane liczbą rejestrowanych przypadków zatruć pokarmowych. Równocześnie z chorobotwórczymi bakteriami na skorupie występują również inne drobnoustroje, dlatego wykonano modelowe badania dotyczące przeżywalności i konkurencyjnych oddziaływań natywnej mikroflory skorupy z wybranymi patogenami. Przygotowano dwie grupy jaj o jałowionej i niejałowionej powierzchni skorupy, które zanieczyszczono inokulatami bakterii E. coli O2:H1:K4 PCM 413 i S. enteritidis PCM 843 oraz mieszaną kulturą obu bakterii. Próby przechowywano w warunkach chłodniczych przez 4 tygodnie. Oznaczenia mikrobiologiczne wykonano klasyczną metodę zalewową, posiewając homogenat skorup jaj na odpowiednie chromogenne podłoża. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że im dłuższy czas przechowywania jaj, tym mniej naniesionych bakterii znajduje się na skorupach, a nawet często zupełnie znikają. Wywołane jest to prawdopodobnie niekorzystnymi warunkami wzrostu na powierzchni skorupy jaj tj. niską aktywnością wody oraz małą dostępnością składników pokarmowych. Dodatkowo przeżywalność badanego szczepu E. coli na powierzchni jałowionej jest dużo większa aniżeli w przypadku skorup niejałowionych, co związane jest z brakiem konkurencji o siedlisko. Badany szczep S. enteritidis w każdym analizowanym przypadku istotnie korzystniej znosi konkurencję natywnej mikroflory na niejałowionej powierzchni skorupy aniżeli w przypadku jałowionej powierzchni skorupy. Bakterie E. coli zamierają na powierzchni skorupy jaj konsumpcyjnych podczas ich przechowywania znacznie szybciej aniżeli S. enteritidis. Dodatkowo proces ten jest intensyfikowany współwystępowaniem natywnej mikroflory powierzchni skorupy.

Słowa kluczowe

skorupa jaj, S. enteritidis, E. coli, konkurencja

Do pobrania