ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

TOMASZ TARKO, ALEKSANDRA DUDA-CHODAK, ANNA BEBAK

Tytuł

Aktywność biologiczna wybranych wytłoków owocowych oraz warzywnych

Streszczenie

Celem pracy była ocena zawartości wybranych składników o potencjale biologicznym w wytłokach z: jabłek, winogron, buraków ćwikłowych oraz marchwi. W próbach oznaczono zawartość związków polifenolowych i ich aktywność przeciwutleniającą oraz zawartość cukrów, błonnika i pektyn. Wykazano, że ekstrakty uzyskane z wytłoków winogronowych charakteryzują się najwyższym wśród badanych wytłoków potencjałem przeciwutleniającym. Względnie wysoki potencjał przeciwutleniajacy stwierdzono również w wytłokach z jabłek. Zawartość polifenoli w odpadach owocowych była około 5-krotnie większa niż w wytłokach buraczanych i marchwiowych. Mimo małej zawartości suchej masy, wytłoki marchwiowe stanowią dobre źródło β-karotenu. Uzyskane wyniki wskazują także, że wytłoki buraczane, winogronowe i jabłkowe stanowią bogate źródło błonnika. Zawartość pektyn w analizowanych wytłokach kształ- towała się na zbliżonym poziomie. Jedynie odpady jabłek zawierały prawie 2-krotnie więcej pektyn niż pozostałe wytłoki.

Słowa kluczowe

wytłoki owocowo-warzywne, aktywność przeciwutleniająca, polifenole, β-karoten, błonnik, pektyny

Do pobrania