ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

WOJCIECH CWOJDZIŃSKI, KRYSTIAN NOWAK

Tytuł

Wpływ alkoholowego ekstraktu z nasion łubinu wąskolistnego Mirela na zawartość azotu azotanowego w plonie wybranych warzyw

Streszczenie

Substancje pozyskiwane w procesie uzdatniania dla celów paszowych nasion łubinów gorzkich mogą mieć znaczenie w agrotechnice roślin uprawnych. Przypisuje się im rolę tak czynnika fitosanitarnego jak też naturalnego stymulatora wzrostu roślin. Podaje się też, że materiał ten modyfikuje zawartości związków azotowych w plonie. Uwzględniając powyższe w latach 1991-1994 w Zakładzie Nawożenia ATR w Bydgoszczy przeprowadzono serię ścisłych jednoczynnikowych, zakładanych wg metody losowanych bloków doświadczeń polowych, identyfikując w ich trakcie zawartość azotu azotanowego, w plonie ogórków gruntowych i marchwi konsumpcyjnej.

Do pobrania