ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MAREK ANGOWSKI, TOMASZ KIJEK, ADAM SKRZYPEK

Tytuł

Wpływ jakościowych determinant produktów mleczarskich na wybór dyskontów jako miejsca ich zakupu przez młodych nabywców

Streszczenie

Przemiany zachodzące w sektorze handlowym powodują, że współczesny rynek produktów żywnościowych  charakteryzuje się dużą zmiennością i nieprzewidywalnością. Znajomość i zrozumienie czynników kształtujących  wybór produktów i miejsc ich zakupu przez nabywców jest ważnym elementem kreowania strategii  konkurencyjnej podmiotów działających na danym rynku W Polsce obserwowany jest rozwój sieci dyskontowych.  Do niedawna polskich nabywców zachęcały do sklepów dyskontowych przede wszystkim niskie ceny, jednak z  czasem rosnące wymagania klientów tych sklepów stały się głównym czynnikiem rozwoju nowych modeli  sprzedaży w dyskontach. Rozpoczęły one proces zmian koncepcji swoich formatów poprzez ulepszenie oferty  towarów pod względem jakości. Celem pracy była ocena wpływu wybranych cech jakościowych produktów  żywnościowych na decyzje nabywców związane z wyborem sklepów dyskontowych jako miejsca zakupu. Część  badawczą opracowano na podstawie badań sondażowych, które zostały przeprowadzone w 2016 roku na grupie  358 młodych nabywców produktów mleczarskich, przy wykorzystaniu metody doboru celowego. W zbieraniu danych wykorzystano metodę CAWI wspomaganą metodą PAPI. W analizach statystycznych opisujących zachowania badanych nabywców zastosowano analizę czynnikową, a do modelowania decyzji  konsumentów w zakresie wyboru miejsca zakupu (tj. sklepu dyskontowego) wykorzystano model probitowy.
W przeprowadzonych badaniach potwierdzono kluczowe znaczenie cech jakościowych przy podejmowaniu decyzji zakupowych młodych nabywców produktów mleczarskich. Po przeanalizowaniu wpływu
czynników jakościowych na wybór sklepu dyskontowego jako miejsca zakupu produktów mleczarskich
stwierdzono, że najsilniejszy wpływ na decyzje młodych konsumentów miały cechy sensoryczne oraz
zdrowotność produktów.

Słowa kluczowe

sklepy dyskontowe, produkty mleczarskie, zachowania młodych nabywców, jakość

Do pobrania